Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại V
MUÏC LUÏC
Lời mở đầu
Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm soát
chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập
1.1. Tổng quan về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán . 05
1.1.1. Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất
lượng hoạt động kiểm toán . 06
1.1.2. Các cấp độ của kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán . 07
1.1.2.1. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ bên trong 08
1.1.2.2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ bên ngoài . 08
1.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong theo chuẩn mực kiểm toán
quốc tế . 09
1.2.1. Lịch sử phát triển chuẩn mực kiểm soát chất lượng 09
1.2.2. Nội dung của chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 220 hiện hành 11
1.2.3. Nội dung chuẩn mực quốc tế về kiểm soát chất lượng dịch vụ
đảm bảo 13
1.3. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Hoa kỳ 18
1.3.1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Hoa Kỳ 18
1.3.1.1. Lược sử kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Hoa Kỳ . 18
1.3.1.2. Các Ủy ban phụ trách kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán . 21
1.3.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong tại Hoa Kỳ 24
1.4. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Pháp 24
1.4.1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Pháp . 24
1.4.1.1. Lược sử kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Pháp . 24
2
1.4.1.2. Các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán . 25
1.4.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong tại Pháp 27
1.4.2.1. Đánh giá khách hàng 27
1.4.2.2. Kiểm soát chất lượng hồ sơ kiểm toán . 28
1.4.2.3. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng . 29
1.5. Bài học kinh nghiệm từ các mô hình kiểm soát chất lượng cho
Việt Nam . 29
1.5.1. Việc tiến hành kiểm soát chất lượng là yêu cầu tất yếu khách
quan 29
1.5.2. Vai trò của kiểm soát chất lượng đối với sự phát triển, hoàn thiện
của nghề nghiệp kiểm toán . 29
1.5.3. Các cấp độ của hệ thống kiểm soát chất lượng 30
1.5.3.1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài . 31
1.5.3.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong . 31
1.5.4. Vai trò của Hội nghề nghiệp, Nhà nước trong kiểm soát chất
lượng 32
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chất lượng
hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
2.1. Đặc điểm hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam . 33
2.1.1. Các quy định pháp lý . 33
2.1.2. Hoạt động của tổ chức nghề nghiệp . 35
2.1.3. Hình thức pháp lý của các công ty kiểm toán độc lập . 36
2.1.4. Các dịch vụ của các công ty kiểm toán . 37
2.1.5. Thị trường kiểm toán độc lập . 37
2.1.6. Đội ngũ kiểm toán viên 38
2.2. Thực trạng về hệ thống các quy định liên quan đến kiểm soát
chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam 39
2.2.1. Chuẩn mực Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm (VAS 220) . 39
3
2.2.2. Các quy định pháp lý liên quan đến kiểm soát chất lượng kiểm
toán độc lập từ bên ngoài . 40
2.3. Thực trạng về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại
Việt Nam . 43
2.3.1. Thực trạng việc thiết lập chính sách kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán tại các công ty kiểm toán 43
2.3.1.1. Đối với các công ty kiểm toán thuộc Big four tại Việt Nam . 43
2.3.1.2. Đối với các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô trung
bình trở lên (trên 50 nhân viên) . . 45
2.3.1.3. Đối với các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô nhỏ 48
2.3.2. Thực trạng việc thực hiện chính sách kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán tại các công ty kiểm toán 49
2.3.2.1. Tại các công ty kiểm toán thuộc Big four ở Việt Nam . 49
2.3.2.2. Tại các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô trung bình
trở lên (trên 50 nhân viên) . 50
2.3.2.3. Tại các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô nhỏ 53
2.3.3. Thực trạng về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ bên
ngoài . 55
2.3.3.1. Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Bộ tài chính 55
2.3.3.2. Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Hội nghề
nghiệp . 60
2.3.3.3. Hoạt động kiểm soát chất lượng của Ủy Ban chứng khoán
Nhà nước . 61
2.4. Ưu điểm và tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán độc lập . . 61
2.4.1. Ưu điểm trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán độc lập 61
2.4.2. Tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
độc lập 63
4
2.4.2.1. Tồn tại về các quy định liên quan đến kiểm soát chất lượng
hoạt động kiểm toán độc lập . 63
2.4.2.2. Những tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán từ bên trong các công ty kiểm toán độc lập 63
2.4.2.3. Những tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng từ bên
ngoài đối với các công ty kiểm toán độc lập . 66
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác
kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam
3.1. Yêu cầu có tính nguyên tắc trong việc thiết lập các giải pháp
nhằm nâng cao kiểm soát chất lượng cho hoạt động kiểm toán . 68
3.2. Phương hướng nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán độc lập tại Việt Nam . 69
3.3. Giải pháp nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động
kiểm toán độc lập Việt Nam . . 70
3.3.1. Giải pháp về phía Nhà nước . 70
3.3.2. Giải pháp đối với đối với các Công ty kiểm toán độc lập . 74
3.3.3. Giải pháp đối với Hội nghề nghiệp 77
3.3.3.1. Kiện toàn hoạt động của tổ chức nghề nghiệp . 77
3.3.3.2. Kiện toàn bộ máy tổ chức, chuyên nghiệp hóa các Ban
chuyên môn của Hội nghề nghiệp . 78
3.3.3.3. Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán độc lập 82
3.3.4. Các giải pháp khác . 93
Kết luậnXem Thêm: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tạ sẽ giúp ích cho bạn.