Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP. HCM
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Kế toán quản trị là một chuyên ngành được vận dụng rộng rãi ở các nước
phát triển. Xuất phát từ nhận thức về lợi ích của kế toán quản trị đối với các kế
hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, hầu hết các quốc gia đều có kết
luận chung là kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi
phí, tính giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin cho việc ra các quyết định sản
xuất kinh doanh.
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thuộc
ngành sản xuất mực in tái chế nói riêng, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhằm
tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh là
một yêu cầu mang tính cấp thiết. Điều này được thể hiện qua các lợi ích thiết
thực của việc vận dụng kế toán quản trị đó là:
‐ Thiết lập các công việc cần làm theo một hệ thống và tìm ra các phương
thức để thực hiện công việc một cách có hiệu quả.
‐ Tổ chức điều hành để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất hướng
đến mục tiêu đã đề ra.
‐ Tăng cường khả năng kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo cho công việc
của tổ chức đi đúng mục tiêu.
‐ Lựa chọn những phương án và giải pháp tối ưu dựa trên những thông tin
thích hợp đã nhận được. Từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh, quyết định
sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Phạm vi của đề tài đề cập đến việc vận dụng kế toán quản trị vào ngành mực
in tái chế khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên kế toán quản trị là một đề
tài tương đối rộng mà khả năng tác giả lại có hạn nên luận văn không thể tránh
khỏi những hạn chế và thiếu sót. Kính xin quý Thầy cô và các bạn đồng nghiệp
quan tâm đóng góp ý kiến và chỉ dẫn thêm để luận văn được hoàn thiện hơn.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
3
Qua khảo sát công tác hạch toán và tình hình vận dụng kế toán quản trị vào
quản lý ở một số doanh nghiệp thuộc ngành mực in tái chế cùng với việc nhận
thức lợi ích của các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp, tác giả tìm hiểu các
nguyên nhân mà các doanh nghiệp được khảo sát chưa thể vận dụng kế toán
quản trị một cách đầy đủ từ đó đề xuất mô hình kế toán quản trị, công tác chuẩn
bị và các bước thực hiện để đưa kế toán quản trị vào quản lý.
3. Đối tượng nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là việc vận dụng các nội dung của kế
toán quản trị vào công tác quản lý ở các doanh nghiệp thuộc ngành mực in tái
chế khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu các đối tượng trên nhằm giải
quyết các vấn đề sau:
Làm rõ các nguyên nhân gây cản trở việc vận dụng kế toán quản trị vào
công tác quản lý, các nguyên nhân được phân loại theo từng nhóm nội dung.
Phân tích thực trạng công tác kế toán nói chung để tìm ra những ưu điểm
thông qua tính hoàn hảo của một số báo cáo và nhược điểm qua những nội dung
kế toán quản trị chưa thực hiện được.
Đề xuất một số giải pháp khắc phục những nguyên nhân trên đồng thời đưa
ra mô hình kế toán quản trị áp dụng cho ngành mực in tái chế.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Tác giả chủ yếu vận dụng phương pháp biện chứng duy vật để nghiên cứu. Xem
xét vấn đề trong mối quan hệ với nhau và với tổng thể trên cơ sở những lý luận
đã được các nhà kinh tế học đúc kết và kết quả khảo sát thực tế.
5. Bố cục của đề tài.
Bố cục của đề tài gồm:
o Phần mở đầu.
o Chương 1: Cơ sơ lý luận về kế toán quản trị.
4
o Chương 2: Thực trạng việc vận dụng kế toán quản trị vào các doanh
nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP HCM.
o Chương 3: Giải pháp vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp
ngành mực in tái chế khu vực TP HCM.
o Kết luận


Xem Thêm: Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP. HCM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP. HCM sẽ giúp ích cho bạn.