Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh đường
Mục lục
Mở đầu 1
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1.1 Kế toán trách nhiệm 4
1.1.1 Dự toán tổng thể 5
1.1.1.1 Khái niệm về dự toán tổng thể 5
1.1.1.2 Mục đích của việc xây dựng dự toán tổng thể 5
1.1.1.3 Cách thức xây dựng dự toán tổng thể và các ví dụ về dự toán tổng thể 6
1.1.2 Phân tích chênh lệch kết quả thực tế và kế hoạch 13
1.1.2.1 Mục đích của phân tích chênh lệch 13
1.1.2.2 Tiến hành phân tích chênh lệch 13
1.2 Chỉ số tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Invesment – ROI) 15
1.2.1 Khái niệm về tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Invesment – ROI) 15
1.2.2 Mục đích sử dụng của lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Invesment – ROI) 15
1.2.3 Công thức ROI và một số nhân tố ảnh hưởng đến ROI 16
1.2.4 Một số điểm hạn chế của ROI 18
1.3 Lợi tức còn lại (Thu nhập tăng thêm Residual Income – RI) 19
1.3.1 Khái niệm về lợi tức còn lại (Thu nhập tăng thêm Residual Income – RI) 19
1.3.2 Mục đích sử dụng của chỉ số lợi tức còn lại 20
1.3.3 Công thức tính của RI 20
1.3.4 Hạn chế của RI 22
1.4 Phân tích báo cáo thành quả bộ phận để đánh giá trách nhiệm quản lý 23
1.4.1 Khái niệm bộ phận đánh giá trách nhiệm quản lý 23
1.4.2 Đặc trưng của báo cáo bộ phận 23
1.4.3 Mục đích sử dụng phân tích báo cáo thành quả bộ phận 24
1.4.4 Lập báo cáo bộ phận và phân tích báo cáo bộ phận 25
3
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KINH DOANH ĐƯỜNG Ở TP HCM
2.1 Đánh giá trách nhiệm tại Công ty Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp (GENECOFOV) 28
2.1.1 Giới thiệu chung về đơn vị 28
2.1.2 Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm tại Công ty GENECOFOV 30
2.1.2.1 Công cụ Kế toán trách nhiệm 30
2.1.2.2 Công cụ ROI 36
2.1.2.3 Công cụ RI 38
2.1.2.4 Công cụ Phân tích báo cáo thành quả bộ phận 41
2.2 Đánh giá trách nhiệm quản lý tại Công ty Thực phẩm Công nghệ 44
2.2.1 Giới thiệu chung về đơn vị 44
2.2.2 Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm tại Công ty Thực phẩm Công nghệ 46
2.1.2.1 Công cụ Kế toán trách nhiệm 46
2.1.2.2 Công cụ ROI 51
2.1.2.3 Công cụ RI 53
2.1.2.4 Công cụ Phân tích báo cáo thành quả bộ phận 53
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KINH DOANH MẶT HÀNG ĐƯỜNG
3.1 Các giải pháp về tổ chức quản lý nhằm vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm có hiệu quả 60
3.1.1 Khuyến khích xây dựng mục tiêu và kế hoạch của đơn vị bằng các lợi ích vật chất. 60
4
3.1.2 Xây dựng bộ máy kế toán quản trị nhằm xây dựng và vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm 61
3.1.3 Thay đổi cách quản lý từ chức năng phòng ban sang từng bộ phận có thu nhập và chi phí riêng giúp doanh nghiệp có thể vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm. 62
3.2 Các giải pháp về kỹ thuật nhằm nhằm vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm có hiệu quả. 63
3.2.1 Phân tích chi phí và doanh thu theo ứng xử của mức độ hoạt động 63
3.2.2 Xây dựng lại các phương pháp thống kê làm cơ sở xây dựng kế hoạch và đánh giá trách nhiệm quản lý 67
KẾT LUẬN 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
5
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của luận văn
Trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, việc các công ty Việt Nam phải cạnh tranh giữ vững trên thị trường nội địa và phải vươn rộng ra ngoài nước là điều tất yếu khách quan. Tuy nhiên, để quản lý các bộ phận như thế nào có hiệu quả và đánh giá trách nhiệm quản lý như thế nào để quản lý tốt các nguồn lực trong doanh nghiệp là vấn đề cần quan tâm trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như hiện nay. Điều này đòi hỏi phải phải có một hệ thống thông tin đánh giá cần thiết cho nhà quản lý quãn lý cấp cao tại các doanh nghiệp. Môn kế toán quản trị ra đời có vai trò nhằm cung cấp các công cụ thông tin cho nhà quản lý theo yêu cầu này. Đặc biệt để đánh giá hiệu quả và trách nhiệm của từng thành viên quản lý trong tổ chức, thì hệ thống các công cụ đánh giá của kế toán quản trị được xây dựng nhằm giúp nhà quản lý có cách nhìn cụ thể hiệu quả của từng bộ phận và các nhân viên quản lý trong doanh nghiệp.
Với những yêu cầu khách quan như vậy, luận văn này được viết để nghiên cứu vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của các đơn vị đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh mặt hàng đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục đích của luận văn
Mục đích của luận văn này là nghiên cứu nền tảng cơ sở lý luận của các công cụ đánh giá trách nhiệm của kế toán quản trị nhằm đánh giá thành quả quản lý và thành quả bộ phận. Bên cạnh đó, xem xét trong thực tế các công cụ này được sử dụng như thế nào và có những hạn chế gì cần khắc phục để quản lý có hiệu quả hơn.
1
3. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các doanh nghiệp nhà nước trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh mặt hàng đường. Qua nghiên cứu những đối tượng này luận văn sẽ làm rõ những vấn đề sau :
- Cách thức vận dụng công cụ kế toán trách nhiệm để đánh giá trách nhiệm quản lý tại đơn vị. Việc vận dụng như vậy có những hạn chế gì và do nguyên nhân nào.
- Cách thức vận dụng công cụ chỉ số tỷ lệ hoàn vốn đầu tư để đánh giá trách nhiệm quản lý tại đơn vị. Việc vận dụng như vậy có những hạn chế gì và do nguyên nhân nào.
- Cách thức vận dụng công cụ lợi nhuận còn lại để đánh giá trách nhiệm quản lý tại đơn vị. Việc vận dụng như vậy có những hạn chế gì và do nguyên nhân nào
- Cách thức vận dụng công cụ phân tích báo cáo bộ phận để đánh giá trách nhiệm quản lý tại đơn vị. Việc vận dụng như vậy có những hạn chế gì và do nguyên nhân nào.
- Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý cho các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh mặt hàng đuờng.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để nhận thức được vấn đề hiện nay đang tồn tại ở các công ty kinh doanh mặt hàng đường, luận văn này sử dụng phương pháp quy nạp là nghiên cứu một số công ty trọng điểm, những công ty chiếm thị phần lớn kinh doanh mặt hàng đường để từ đó đưa ra một kết luận về các công ty kinh doanh đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở nghiên cứu sự vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý trong một thời kỳ tại các công ty để đánh giá. Luận văn đã sử dụng phương pháp
2
lịch sử và lôgích để đưa ra những kết luận về việc vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý.
Ngoài ra, luận văn đã vận dụng các phương pháp khác:
Phương pháp quan sát thí nghiệm,
Phương pháp hình thức hóa,
Phương pháp hệ thống cấu trúc trong luận văn.
5. Bố cục của luận văn
Để đạt được mục tiêu này kết cấu của luận văn sẽ như sau :
Chương I : Giới thiệu cơ sở lý luận về các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị.
Chương II: Giới thiệu thực trạng vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý tại các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh mặt hàng đuờng.
Chương III: Giới thiệu các giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm tại các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh mặt hàng đường.


Xem Thêm: Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.