Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1 Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán .1
1.1.1. Khái quát về tổ chức công tác kế toán 1
1.1.2. Các yêu cầu của tổ chức công tác kế toán .2
1.1.3. Các nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán 2
1.1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 2
1.1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .5
1.1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán .6
1.1.3.4. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán 8
1.1.3.5. Tổ chức bộ máy kế toán 10
1.1.3.6. Tổ chức kiểm tra kế toán: 12
1.1.3.7. Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp 13
1.1.3.8. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin . 14
1.2. Vai trò và các tiêu chuẩn xác định DNVVN . .16
1.2.1. Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế 16
1.2.2. Các tiêu chuẩn xác định DNVVN . 18
1.2.2.1. Ở các nước trên thế giới 18
1.2.2.2. Ở Việt Nam .22
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của DNVVN 23
2
1.3.1. Người sử dụng và thông tin cần thiết .23
1.3.2. Các quy định pháp lý .24
1.3.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) .25
1.3.4. Yêu cầu và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 27
1.3.5. Các dịch vụ tài chính - kế toán 28
Chương II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM
2.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ở các DNVVN ở Việt Nam trong thời gian qua . .29
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán ở các DNVVN hiện nay 31
2.2.1. Quá trình phát triển của các qui định về kế toán DNVVN ở Việt Nam .31
2.2.2. Qui định hiện hành về tổ chức công tác kế toán DNVVN 34
2.2.3. Thực trạng tổ chức công tác kế toán ở DNVVN của Việt Nam 49
2.2.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 50
2.2.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .53
2.2.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 56
2.2.3.4. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán .58
2.2.3.5. Tổ chức bộ máy kế toán .60
2.2.3.6. Tổ chức kiểm tra kế toán .63
2.2.3.7. Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp 64
2.2.3.8. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin . 66
2.3. Nhận xét, đánh giá thực trạng tổ chức tổ chức công tác kế toán ở các DNVVN trong thời gian qua . .67
Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM
3.1. Phương hướng chung . 70
3
3.1.1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải hướng đến việc nâng cao chất lượng thông tin cung cấp . 70
3.1.2. Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán DNVVN phải phù hợp với tình hình hoạt động và đặc điểm của DNVVN Việt Nam . .71
3.1.3. Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán DNVVN cần có các tác động và hỗ trợ từ phía Nhà nước 71
3.1.4. Tổ chức công tác kế toán DNVVN phải hướng đến sự phù hợp với thông lệ quốc tế .72
3.2. Các giải pháp cụ thể . 72
3.2.1. Các giải pháp từ doanh nghiệp 72
3.2.1.1. Tích hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị 72
3.2.1.2. Kết hợp tổ chức kế toán với hệ thống kiểm soát nội bộ 78
3.2. 2. Các giải pháp hỗ trợ từ Nhà nước .84
3.2.2.1. Hoàn thiện chế độ kế toán DNVVN . .84
3.2.2.2. Phát triển đội ngũ kế toán DNVVN . 89
3.2.2.3. Đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ tài chính, kế toán 89


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.