Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 4
I-Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 4
1.Đặc điểm hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4
2.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 6
2.1.Chi phí sản xuất trong sản xuất xây lắp. 6
2.1.1Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất. 6
2.1.2Phân loại chi phí sản xuất trong xây lắp. 8
2.2Giá thành sản phẩm xây lắp. 12
2.2.1Khái niệm và bản chất giá thành. 12
2.2.2Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 13
2.3Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 15
II-Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 16
1.Yêu cầu quản lý. 16
2.Nhiệm vụ kế toán. 17
III-Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 18
1.1Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. 18
1.2Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20
1.3Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. 21
2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. 22
2.1Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 22
2.2Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 23
2.3Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 23
2.4Kế toán chi phí sản xuất chung. 26
2.5Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. 28
3.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 29
4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 30
5.Sổ kế toán dùng cho hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 32
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13. 36
I-Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 36
1.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 36
1.1Quá trình hình thành và phát triển. 36
1.2Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty. 36
1.3Tổ chức bộ máy quản lý công ty. 38
2.Tình hình chung về công tác kế toán tại công ty. 41
II-Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 44
1.Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 44
1.1Đặc điểm tổ chức thi công và chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.
1.2Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty.
1.3Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 45
2.Phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 46
2.1Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 46
2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 51
2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 59
2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung. 70
2.5 Tổng hợp chi phí xây lắp cuối qúy 79
3. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang ở công ty cơ giới và xây lắp số 13. 79
4.Tính giá thành xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 82
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13. 86
1. Đánh giá công tác kế toán tại công ty cơ giới và xây lắp số 13 86
2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện. 89
2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện. 89
2.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện. 91
3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp số 13. 92
3.1 Công tác luân chuyển chứng từ. 92
3.2 Đối với công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu. 93
3.3 Đối với công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 95
3.4 Đối với công tác hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 96
3.5 Đối với việc ghi sổ kế toán. 98
3.6 Đối với việc xây dựng mô hình cung cấp thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm của công ty. 99
KẾT LUẬN 102


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắ sẽ giúp ích cho bạn.