Kế toán bán hàng & xác định KQKD ở C.ty TNHH Sài Gòn Xanh 2 <KTDNTM>

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I. Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 3
I. Những vấn đề chung về bán hàng 3
1. Đặc điểm, chức năng, ý nghĩa của hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 3
2. Phương pháp tính giá vốn của hàng bán. 6
2.1. Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền. 6
2.2. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. 7
2.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 7
2.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) 7
2.5. Phương pháp ghi sổ theo giá hạch toán. 7
2.6. Phương pháp giá thực tế đích danh. 8
3. Các phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá. 8
3.1. Phương pháp thẻ song song. 9
3.2. Phương pháp sổ số dư. 10
3.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 11
4. Các phương thức bán hàng hoá. 12
4.1. Bán buôn qua kho. 12
4.2. Bán buôn vận chuyển thẳng. 13
4.3. Phương thức bán lẻ: 13
4.4. Phương thức bán hàng qua đại lý. 14
4.5. Phương thức hàng đổi hàng. 14
II. Kế toán bán hàng hoá. 15
1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên ở đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 15
1.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ bán hàng. 15
1.2. Tài khoản sử dụng. 16
1.3. Phương pháp hạch toán. 18
2. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên ở doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp hoặc đối với mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). 24
3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa theo phương thức kiểm kê định kỳ. 25
III. kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 26
1.Nội dung. 26
2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 27
2.1. Hạch toán chi phí bán hàng. 27
2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 30
3. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán trong kỳ. 32
4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 33
4.1.Tài khoản sử dụng 33
Phần II. Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Sài Gòn Xanh II 35
i-đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty 35
1. Giới thiệu chung . 35
2. Đặc điểm và hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty. 35
3.Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán 37
3.1. Bộ máy quản lý 37
3.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty 38
II công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty THHH Sài Gòn Xanh II. 40
1. Đặc điểm hàng hoá của công ty và yêu cầu quản lý . 40
2. Các phương pháp bán hàng ở công ty . 41
3. Tài khoản sử dụng . 41
4. Kế toán hàng hoá. 42
4.2 Kế toán bán hàng qua kho. 43
4.3. Kế toán bán hàng giao thẳng không qua kho. 54
5. Kế toán chi phí và xác định kết quả. 56
5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 56
5.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 58
5.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng: 59
Phần III. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Công ty TNHH Sài Gòn Xanh II 63
I. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng. 63
1.Về tài khoản kế toán sử dụng . 65
2.Về số sách kế toán. 67
3. Về việc ghi chép và phân bổ chi phí. 70
II. phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh. 71
1.Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Xanh II. 71
2. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh. 74
Kết luận 76
Tài liệu tham khảo 77


Xem Thêm: Kế toán bán hàng & xác định KQKD ở công ty TNHH Sài Gòn Xanh 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng & xác định KQKD ở công ty TNHH Sài Gòn Xanh 2 sẽ giúp ích cho bạn.