Chế độ tài chính & kế toán trích lập dự phòng của VN & kinh nghiệm 1 số nước trên thế giới


MỤC LỤC
Lời nói
I. Lý luận chung về kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp
1.1. Ý nghĩa, mục đích của việc lập dự phòng trong doanh nghiệp
1.2. Qui định và trình tự kế toán các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam
1.2.1. Những qui định chung của Việt Nam về trích lập dự phòng trong các doanh nghiệp
1.2.2. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.2.3. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
1.2.4. Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
1.2.5.Kế toán dự phòng nợ phải trả
1.3. Kế toán các khoản dự phòng của pháp
1.3.1. Dự phòng giảm giá tài sản bất động
1.3.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.3.3. Dự phòng phải thu khó đòi
1.3.4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
1.3.5. Dự phòng rủi ro và phí tổn
II. Đánh giá chung về chế độ tài chính và kế toán trích lập dự phòng của Việt Nam và kinh nghiệm một số nước trên thế giới
2.1. Đánh giá chế độ kế toán trích lập các khoản dự phòng của Việt Nam
2.1.1. Một số ưu điểm
2.1.2. Những vấn đề còn tồn tại
2.1.3. Một số điểm giống và khác nhau giữa chế độ kế toán Việt Nam và các nước trên thế giới về dự phòng
III.Một số điểm giống nhau và khác nhau giữa lập dự phòng cũ và lập dự phòng mới
IV.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện ché độ tài chính và kế toán trích lập dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Chế độ tài chính & kế toán trích lập dự phòng của Việt Nam & kinh nghiệm 1 số nước trên thế giới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế độ tài chính & kế toán trích lập dự phòng của Việt Nam & kinh nghiệm 1 số nước trên thế giới sẽ giúp ích cho bạn.