Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản


*LỜI MỞ ĐẦU
*PHẦN NỘI DUNG
Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về xuất khẩu và hạch toán hoạt động xuất khẩu tại các doanh nghiệp thương mại
1.1 Những đặc điểm xuất khẩu hàng hoá và yêu cầu quản lý hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp .
1.1.1 Khái niệm và những đặc điểm xuất khẩu hàng hoá
a) Khái niệm xuất khẩu hàng hoá
b) Những đặc điểm xuất khẩu hàng hoá
1.1 2 Những yêu cầu quản lý hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong doanh nghiệp .
1.2. Vai trò của kế toán và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hoá .
1.3. Những nội dung cơ bản và phương pháp kế toán hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong doanh nghiệp .
PHẦN II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN .
2.1Đặc điểm chung của công ty xuất nhập khẩu khoáng sản .
2.1.1Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
a)Cơ cấu bộ máy quản lý
b)Tình hình hoạt động kinh doanh cuả công ty trong hia năm 1998 và 1999.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
a)Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
b)Đặc điểm công tác kế toán tại công ty
2.2 Thực tế công tác hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại công ty
2.2.1 Các phương thức xuất khẩu và trình tự , thủ tục xuất khẩu hàng hoá
2.2.2 Tổ chức công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu .
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN
3.1 Nhận xét , đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Những tồn tại cần khắc phục
3.2 Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán xuất khẩu tại công ty
* PHẦN KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu khoáng sản sẽ giúp ích cho bạn.