Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Công trình Bưu Điện


MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 3
1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.1 Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất . 3
1.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
1.2 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 10
1.2.1 Đặc điểm ngành xây dựng cơ bản tác động đến công tác hạch toán kế toán : 10
1.2.2 Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 11
1.2.3 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12
1.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 17
1.2.5 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 17
1.2.6. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kinh doanh xây lắp 18
1.3 Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp xây lắp 20
Chương2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện 22
2.1. Đặc điểm chung về Công ty Công trình Bưu điện 22
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 22
2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 23
2.1.2.1 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 23
2.1.3 Tổ chức hệ thống quản lý công ty 24
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 26
2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 26
2.2 Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu điện 28
2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất. 28
2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29
2.2.3 Phương pháp hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất 30
2.3.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 52
2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất. 58
2.2.5 Xác định giá trị sản phẩm dở dang. 58
2.2.6 Tính giá thành sản phẩm 59
2.2.7 Đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 62
Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán cp sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện 66
3.1 Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 66
3.1.1 Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng 66
3.1.2 Hoàn thiện qui trình luân chuyển chứng từ 67
3.1.3 Hoàn thiện hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty 67
3.1.4 Hoàn thiện phương pháp ghi nội dung sổ kế toán . 68
3.1.5 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 69
3.1.6 Hoàn thiện phương pháp đánh gía giá trị khối lượng dở dang cuối kỳ 70
3.2 Các giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 72
3.2.1 Tiết kiệm nguyên vật liệu 73
3.2.2 Tiết kiệm chi phí nhân công 73
3.2.3 Giảm chi phí sử dụng máy thi công 74
3.2.4 Giảm tối đa chi phí sản xuất chung 74
Kết luận 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện sẽ giúp ích cho bạn.