Kế toán tiền lương công ty CPXDGTĐT HN


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU - 1 -
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 2 -
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 2 -
1. Các giai đoạn phát triển của công ty - 2 -
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty CPGTĐT HN - 3 -
2.1. Mục tiêu của công ty CPGTĐT HN - 3 -
2.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty CPGTĐT HN - 4 -
3. Cơ cấu tổ chức của công ty CPGTĐT HN hiện nay - 4 -
3.1.Tổ chức bộ máy của công ty - 4 -
3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty CPXDGTĐTHN - 13 -
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 16 -
1. Bước phát triển trong sản xuất kinh doanh - 16 -
2.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty - 16 -
2.1. Về doanh thu - 17 -
2.2. Lợi nhuận - 18 -
2.3. Nộp Ngân sách - 19 -
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 20 -
I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 20 -
1. Các nhân tố bờn ngoài Cụng ty - 20 -
1.1. Thị trường lao động - 20 -
1.2. Các quy định và pháp luật của chính phủ - 21 -
1.3 .Tăng trưởng kinh tế và giá cả thị trường - 24 -
2. Các nhân tố bên trong công ty - 24 -
2.1. Đặc điểm về ngành nghề và sản phẩm kinh doanh của công ty - 24 -
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty - 26 -
2.3. Chính sách phân phối của Công ty - 27 -
2.4. Đặc điểm về lao động - 28 -
2.5.Trỡnh độ trang bị kỹ thuật - 29 -
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 30 -
1. Chế độ tiền lương của Công ty - 30 -
1.1. Chế độ trả lương đối với Ban giám đốc công ty - 31 -
1.2.Đối với bán bộ chuyên môn nghiệp vụ và thừa hành trong công ty - 32 -
1.3.Đối với lao động hưởng lương khoán - 32 -
2. Công tác xây dựng quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương, phân phối tiền lương cho CBCNV - 33 -
2.1. Xây dựng quỹ lương - 33 -
2.2. Đơn giá tiền lương - 41 -
2.3.Hình thức phân phối tiền lương - 44 -
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 48 -
1.Kết quả đạt được - 48 -
1.1. Về quỹ lương - 48 -
1.2. Đơn giá tiền lương - 49 -
1.3.Mức lương tối thiểu - 50 -
1.4. Năng suất lao động - 51 -
2. Những mặt còn hạn chế - 52 -
CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 53 -
I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI - 53 -
1. Định hướng chung - 53 -
2. Mục tiêu cụ thể về tiền lương - 54 -
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 55 -
1. Xây dựng quỹ tiền lương,lao động định biên cho một công trình dựa trên hao phí sức lao động theo từng công việc hoàn thành. - 55 -
2. Xây dựng bảng lương mới trên cơ sở hệ số đóng góp - 55 -
2.1. Nguyên tắc xây dựng bảng lương - 55 -
2.2. Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định số điểm phức tạp, trách nhiệm - 57 -
2.3.Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định hệ số đóng góp - 57 -
3. Khoản lương cho lao động quản lý căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện - 58 -
3.1. Cơ sở khoán - 58 -
3.2. Nguyên tắc khoán lương cho lao động gián tiếp - 60 -
3.3. Điều kiện của giải pháp - 61 -
3.4. Hiệu quả của giải pháp - 61 -
4. Gắn tiền công với số lượng, chất lượng sản phẩm và mức tiêu hao vật tư - 62 -
4.1. Sự cần thiết của giải pháp - 62 -
4.2. Nội dụng của giải pháp - 62 -
4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 62 -
4.4. Hiệu quả của giải pháp - 62 -
5. Thực hiện quản lý bằng thông tin - 63 -
5.1. Sự cần thiết của giải pháp - 63 -
5.2. Nội dụng của giải pháp - 63 -
5.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 64 -
5.4. Hiệu quả của giải pháp - 64 -
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - 64 -
1. Kiến nghị về phía Nhà nước - 64 -
2. Kiến nghị về phớa Tổng công ty - 65 -
KẾT LUẬN - 66 -


Xem Thêm: Kế toán tiền lương công ty CPXDGTĐT HN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương công ty CPXDGTĐT HN sẽ giúp ích cho bạn.