Kế toán lưu chuyển hàng hoá -nghiệp vụ bán hàng


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I: Lý luận về đặc điểm và công tác lưu chuyển hàng hoá
trong doanh nghiệp thương mại 2
1. Khái niệm hàng hoá và lưu chuyển hàng hoá 2
2. Vị trí vai trò lưu chuyển hàng hoá đối với nền kinh tế 2
3. Đặc điểm lưu chuyển hàng hoá 2
4. Yêu cầu quản lý 2
5. Chứng từ kế toán sử dụng 3
6. Các bộ phận cấu thành lưu chuyển hàng hoá trong DNTM 3
7. Hình thức kế toán 3
8. Nghiệp vụ lưu chuyển kế toán hàng hoá 6
Phần II: Tổng quan về doanh nghiệp Bách Hoá Bờ Hồ 7
I. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 7
1. Quá trình thành lập và phát triển 7
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cửa hàng 8
3. Những thuận lợi và khó khăn 9
4. Tổ chức bộ máy quản lý 9
5. Chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 10
II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán cửa hàng 11
1. Bộ máy kế toán cửa hàng 11
2. Hình thức kế toán cửa hàng 12
Phần III: Công tác tài chính và kế toán thực tế tại cửa hàng Bách Hoá Bờ Hồ 14
I. Tình hình tài chính 14
1. Phân cấp tài chính 14
1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy tài chính
1.2 Công tác kế hoạch hoá tài chính của đơn vị
2. Phân tích hoạt động kinh tế 15
2.1 Vốn và nguồn vốn
2.2 Khảo sát tình hình kinh tế cửa hàng
II. Công tác kế toán 24
1. Kế toán lưu chuyển hàng hoá nói chung 24
2. Nội dung kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 25
2.1 Chứng từ ban đầu 25
2.2 Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ
2.3 Tài khoản và phương pháp kế toán sử dụng 38
2.4 Trình tự hạch toán kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh 40
Phần IV: Tổng hợp đánh giá và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán lưu
chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách Hoá Bờ Hồ 48
I. Tổng hợp đánh giá tình hình công tác lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 48
1. Ưu điểm 48
2. Những tồn tại 48
II. Phương hướng hoàn thiện quá trình lưu chuyển hàng hoá tại cửa hàng Bách Hoá Bờ Hồ 49
1. Tính cấp thiết cần hoàn thiện 49
2. ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện 49
- KẾT LUẬN 50


Xem Thêm: Kế toán lưu chuyển hàng hoá -nghiệp vụ bán hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lưu chuyển hàng hoá -nghiệp vụ bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.