Hoàn thiện Kế toán CPSX & tính GTSP tại C.ty CP Xây Lắp Cơ Giới & Đầu tư
thương mại Constrexim

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP XÂY DỰNG.
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm chi phí xây lắp
1.2.1.2. Phân loại chi phí xây lắp
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.3.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.3.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.3.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.3. Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.4.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.4.5. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.4.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.4.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang
1.5. Hệ thống sổ sách Kế toán
1.5.1. Hình thức nhật ký sổ cái
+Ưu điểm: Mẫu sổ đầu đơn giản, dễ ghi chép, để đối chiếu, kiểm tra, không đòi hỏi Kế toán có trình độ cao.
+Nhược điểm: Khó phân công quản lý, sử dụng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sử dụng ít tài khoản tông hợp.
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN
1.5.2.Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
Ưu điểm: Tiến hành đơn giản, dễ làm
Nhược điểm: Ghi chép trùng lặp, tách rời việc thanh toán tổng hợp với hạch toán chi tiết. Tách rời việc hạch toán theo thời gian với việc hạch toán theo hệ thống do đó khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu số liệu, công việc dồn vào cuối tháng ảnh hưởng tới thời gian lập báo cáo.
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN
1.5.3.Hình thức nhật ký chung
Sổ nhật ký chung: là sổ kế toán tổng hợp dùng để tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian.
1.5.4.Hình thức nhật ký chứng từ
Sổ nhật ký chứng từ là sổ kế toán chủ yếu được mở hàng tháng để tập hợp số phát sinh bên có của tài khoản.
Nhật ký chứng từ có thể mở cho từng tài khoản hoặc mở chung cho nhiều tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau hoặc có thể mở chung cho nhiều tài khoản có liên quan mật thiết với nhau.
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẤT KÝ CHỨNG TỪ
1.5.5.Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CONSTREXIM
2.1.Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
2.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây Lắp Cơ Giới và đầu tư thương mại Constrexim.
2.1.3.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
2.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và bộ sổ Kế toán của công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
2.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.2.2.Đặc điểm tổ chức bộ sổ Kế toán
2.3.Thực trạng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
2.3.1.Đối tượng, phương pháp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
2.3.2. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
2.3.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3.2.3. Kế toán chi phí máy thi công
2.3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.3.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp
2.3.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim.
2.3.3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
2.3.3.2. Tính giá thành sản phẩm.
Chương III. Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
3.2.Đánh giá Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
3.2.1.Những ưu điểm
3.2.2. Nhược điểm
3.3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại Constrexim.
3.4.Một số biện pháp giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Xây Lắp Cơ Giới & Đầu tư thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Xây Lắp Cơ Giới & Đầu tư thương mại sẽ giúp ích cho bạn.