Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại C.ty CP Đầu tư xây dựng
Nam Hải

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I. Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1.1. Vai trò của người lao động trong quá trình sản xuất. 3
1.2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 4
1.2.1.Phân loại lao động theo thời gian lao động:Toàn bộ lao động trong DN được chia thành: 4
1.2.2. Phân loại theo quan hệ với quá trình sản suất: 4
1.2.3. Phân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 5
1.3. ý nghĩa, tác dụng của cong tác tổ chức lao động, quản lý lao động. 6
1.3.1. Ý nghĩa: 6
1.3.3. Tác dụng: 6
1.4. Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương. 6
1.4.1. Khái niệm: 7
1.4.2. Ý nghĩa: 8
1.5. Các chế độ về tiền lương, trích lập sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT, tiền ăn ca của Nhà nước quy định: 9
1.5.2. Chế độ về các khoản trích theo tiền lương của Nhà nước quy định. 10
1.6. Các hình thức tiền lương. 12
1.6.1. Hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động. 12
1.6.1.1. Khái niệm: 12
1.6.1.2. Các hình thức trả lương thời gian và phương pháp tính. 12
1.6.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 15
1.6.2.1. Khái niệm: 15
1.6.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá lương sản phẩm. 15
1.6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm. 15
1.7. Khái niệm quỹ tiền lương, nội dung và phân loại quỹ tiền lương. 22
1.7.1. Khái niệm: 22
1.7.2. Nôi dung: 22
1.7.3. Phân loại quỹ tiền lương trong hạch toán: 23
1.8. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 23
1.9. Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHYT, BHH. 24
1.9.1. Các tài khoản kế toán sử dụng chủ yếu: 24
1.9.2. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 27
1.9.2.1. Tính tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả công nhân viên 27
1.9.2.2. Tính trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 27
1.9.2.3. Tiền thưởng phải trả công nhân viên 28
1.9.2.4. Tiền ăn ca của công nhân viên 28
1.9.2.5. Bảo hiểm xã hội phải trả công nhân viên 28
1.9.2.6. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất (19%) 28
1.9.2.7. Các khoản khấu trừ vào tiền lương phải trả công nhân viên 29
1.9.2.8. Tính thuế thu nhập của người lao động phải nộp 29
1.2.2.9. Trả tiền lương và các khoản phải trả công nhân viên 29
1.9.2.10. Số tiền tạm giữ công nhân viên đi vắng 29
1.9.2.11. Trường hợp trả lương cho công nhân viên bằng sản phẩm hàng hoá 30
1.9.2.12. Chi trên quỹ BHXH, KPCĐ tại đơn vị 30
1.9.2.13. Chuyển tiền BHXH, BHYt, KPCĐ cho cơ quan quản lý chức năng theo chế độ 30
1.9.2.14. Cơ quan BHXH thanh toán số thực chi cuối quý 30
Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương 32
2.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 32
2.1.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp 32
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm lao động sản xuất kinh doanh của công ty. 33
2.1.3.1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tính chất sản xuất 33
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán. 35
2.2 Thực tế công tác tổ chức lao động và kế toán tiền lương cùng các khoản trích theo tiền lương 39
2.2.1 Công tác tổ chức quản lý lao động ở công ty 39
2.2.2 Nội dung quỹ tiền lương và thực tế quản lý tiền lương của doanh nghiệp 39
2.2.3 Hình thức tính lương áp dụng tại doanh nghiệp 40
2.2.4 Kế toàn tổng hợp tiền lương và các khoản tính theo tiền lương 60
2.2.1.4 Các tổng kết kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiền lương và các khoản tín theo tiềm lương của doanh nghiệp 60
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thành công tác kt tiền lương và các khoản trích theo tiền lương Tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Hải 70
Kết Luận 74


Xem Thêm: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Hải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Hải sẽ giúp ích cho bạn.