Hạch toán tiền lương & trích các khoản theo tiền lương tại C.ty Cơ khí Sửa chữa Công trình Cầu đường bộ 2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TRÍCH CÁC KHOẢN THEO TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.
I. Những vấn đề chung về tiền lương:
1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương.
2. Quỹ tiền lương và thành phần của Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp.
3. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp.
II. Hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp:
1. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương.
2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương.
3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương.
III. Hạch toán các khoản trích theo lương:
1. Nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ.
2. Khái niệm, sự hình thành và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ và quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
3. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán các khoản trích theo lương.
4. Trình tự và phương pháp hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ.
5. Phương pháp hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm.
IV. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiền lương và trích các khoản theo tiền lương:
1. Hình thức Nhật ký- Sổ cái
2. Hình thức Nhật ký chung
3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
4. Hình thức Nhật ký chứng từ.
PHẦN II
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TRÍCH CÁC KHOẢN THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CƠ KHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II
I. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cơ khí Sửa chữa Công trình Cầu đường bộ II:
1. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty.
2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty.
3. Thị trường mua, bán hàng của Công ty.
4. Tình hình kinh tế tài chính, lao động tại Công ty.
5. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
6. Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng (ban) trong Công ty.
II. Tổ chức công tác kế toán tại C ty Cơ khí Sửa chữa Công trình Cầu đường Bộ II:
1. Tổ chức bộ máy kế toán.
2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Công ty.
III. Tình hình hạch toán tiền lương tại Công ty Cơ khí Sửa chữa Công trình Cầu đường bộ II:
1. Các hình thức trả lương và tổng quỹ tiền lương ở Công ty.
2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương tại Công ty.
3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương tại Công ty.
IV. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ và Quỹ trợ cấp mất việc làm tại Công ty Cơ khí Sửa chữa Công trình Cầu đường bộ II:
PHẦN III
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TRÍCH CÁC KHOẢN THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II:
I. Nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình trả lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
II. Biện pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở C ty.
PHẦN KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương & trích các khoản theo tiền lương tại công ty Cơ khí Sửa chữa Công trình Cầu đư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương & trích các khoản theo tiền lương tại công ty Cơ khí Sửa chữa Công trình Cầu đư sẽ giúp ích cho bạn.