Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại C.ty thuốc lá Thanh Hoá

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1 - Khái niệm, phân loại chi phí, giá thành sản phẩm trong DNSX
1.1.1 - Chi phí SX
1.1.1.1 - Khái niệm
1.1.1.2 - Phân loại
1.1.1.3 - Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí SX
1.1.2 - Giá thành sản phẩm
1.1.2.1 - Khái niệm
1.1.2.2 - Phân loại
1.1.3 - Sự khác nhau giữa chi phí SX và tính giá thành sản phẩm
1.2 - Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
1.3 - Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh
nghiệp sản xuất.
1.3.1 Đối tượng
1.3.2 Phương pháp kế toán
1.4 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp sản xuất.
1.4.1 Đối tượng.
1.4.2 Phương pháp tính giá thành.
1.5 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
thành trong doanh nghiệp sản xuất.
1.6 - Sổ kế toán
CHƯƠNG 2
TÌNH HÌNH THỰC TẾ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ.
2.1 - Đặc điểm tổ chức kinh doanh và công tác kế toán của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1 - Đặc điểm tổ chức hoạt động của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.2 - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.3 - Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý công ty thuốc lá thanh hoá.
2.1.1.4 - Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
2.2 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá thanh hoá .
2.2.1 - Chi phí sản xuất
2.2.1.1 - Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.1.2 - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.1.3 - Phân loại chi phí sản xuất tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.2 - Phơng pháp kế toán chi phí sản xuất tại công ty thuócc lá thanh hoá.
2.2.2.1 - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2.2.2 - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
2.2.2.3 - Kế toán chi phí sản xuất chung.
2.2.3 - Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.4 - Công tác tính giá thành thành phẩm tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.2.4.1 - Công tác quản lý giá thành sản phẩm.
2.2.4.2 - Đối tợng tính giá thành.
2.2.4.3 - Phương pháp tính giá thành sản phẩm.
2.3 - Đánh giá thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá thanh hoá.
2.3.1 - Ưu điểm.
2.3.2 - Nhược điểm.
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá Thanh Hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.