Phương pháp lập & trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chế độ kế toán
hiện hành

LỜI MỞ ĐẦU
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh việc hỡnh thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Trước đây báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập hoặc không tuỳ theo khả năng và điều kiện của doanh nghiệp, nhưng hiện tại, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trở thành báo cáo bắt buộc phải lập để cung cấp thông tin. Để cho phép các nhà quản trị nội bộ cũng như các nhà nghiên cứu trả lời được những vấn đề quan trọng liên quan đến tiền như:
Liệu doanh nghiệp có đủ tiền để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn cho nhà cung cấp và những chủ nợ khác mà không phải đi vay không?
Doanh nghiệp có những khoản đầu tư hiệu quả cao không?
Doanh nghịờp cú thể tự tạo ra dũng tiền tệ để tài trợ cho các khoản đầu tư cần thiết mà không phụ thuộc vào vốn từ bên ngoài không?
Doanh nghiệp có đang thay đổi cơ cấu nợ không?
Đó chính là ý nghĩa của bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ trong việc cung cấp thông tin tài chính. Mặc dù báo cáo lưu chuyển tiền tệ có tác dụng quan trọng trong việc phân tích, đánh giá , dự báo khả năng tạo ra tiền, khả năng đầu tư, khả năng thanh toán nhằm giúp các nhà quản lý, cỏc nhà đầu tư và những ai có nhu cầu sử dụng thông tin có những hiểu biết nhất định đối với hoạt động của doanh nghiệp nhưng nhận thức về tầm quan trọng cũng như lượng thông tin được chuyển tải từ các báo cáo này vẫn cũn thực sự chưa rừ rang thậm chớ cũn rất mơ hồ đối với nhiều người. Bài viết dưới đây bàn về phương pháp lập và trỡnh bày bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ theo chế độ kế toán hiện hành sẽ làm rừ hơn về vấn đề trên


Xem Thêm: Phương pháp lập & trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chế độ kế toán hiện hành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp lập & trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chế độ kế toán hiện hành sẽ giúp ích cho bạn.