Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trú

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trú


  Lời mở đầu
  Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bên cạnh những mặt thuận lợi cũng gây ra không ít khó khăn với doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp sản xuất nói riêng.
  Vì vậy muốn đảm bảo ưu thế cạnh tranh cũng như đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực về mọi mặt, tìm tòi sáng tạo, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt mẫu mã đẹp, thích ứng với thị yếu của người tiêu dùng, mặt khác sản phẩm đó cũng phải có giá thành phù hợp với sức mua của người tiêu dùng. Muốn vậy thì doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm cũng có nghĩa là cần tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để có thể nắm bắt kịp thời đầy đủ về các thông tin bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán là công cụ được chú trọng vì kế toán cung cấp thông tin kinh tế tài chính có giá trị pháp lí và độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó mà ban quản lý có thể đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp.
  Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp, có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với một doanh nghiệp thì khi lựa chọn một phương án sản xuất đều tính đến một lượng CPSX bỏ ra để làm sao thu được lơi nhuận cao nhất. Vì thế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu về CPSX và tính giá thành sản phẩm mà doanh nghiệp có được những biến động của CPSX
  và giá thành để từ đó đưa ra những biện pháp quản lý hiệu quả hơn. Mục tiêu tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm không chỉ vấn đề quan tâm của doanh nghiệp mà còn là của toàn xã hội.
  Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Thiết Kế Kiến trúc kỹ thuật cao với những kiến thức được trang bị trên giảng đường, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.sĩ Nguyễn Ngọc Lan, cùng các anh chị trong phòng kế toán -tài chính em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc kỹ thuật cao” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của khóa luận gồm 3 chương :
  Chương 1: Lí luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc kỹ thuật cao.
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc kỹ thuật cao.
  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương1. Lý luận chung về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
  1.1.1. Chi phí sản xuất 3
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
  1.1.2. Giá thành sản phẩm 7
  1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 7
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
  1.1.3. Phân loại giá thành sản phẩm 10
  1.1.4. Vị trí, vai trò của CPSX và tính giá thành sản phẩm 11
  1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 12
  1.1.6. Đối tượng và trình tự kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 13
  1.1.6.1. Đối tượng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 13
  1.1.6.2. Trình tự kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 14
  1.2. Kế toán CPSX và tính gía thành sản phẩm 15
  1.2.1. Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp KKTX 15
  1.2.1.1. Kế toán CPNVLTT 17
  1.2.1.2. Kế toán CPNCTT 18
  1.2.1.3. Kế toán chi phí trả trước 19
  1.2.1.4. Kế toán chi phí phải trả 20
  1.2.1.5. Kế toán thiệt hại trong sản xuất 21
  1.2.1.5.1. Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 21
  1.2.1.5.2. Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất 22
  1.2.1.6. Kế toán CPSXC 23
  1.2.1.7. Tập hơp CPSX, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm hoàn thành 25
  1.2.2. Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp KKĐK 29
  1.2.2.1. Kế toán NVLTT 30
  1.2.2.2. Kế toán CPNCTT 31
  1.2.2.3. Kế toán CPSXC 32
  1.3. Các phương pháp tính giá thành cơ bản 32
  1.3.1. Phương pháp trực tiếp 32
  1.3.2.Phương pháp tổng cộng chi phí 33
  1.3.3. Phương pháp hệ số 33
  1.4. Vận dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu 35
  1.4.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn 35
  1.4.2. Doanh nghiệp sản xuất theo ĐĐH 35
  1.4.3. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức 36
  1.4.4. Doanh nghiệp tổ chức bộ phận kinh doanh phụ 37
  1.4.5. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 38
  1.5. Các hình thức sổ kế toán 39
  1.5.1. Hình thức Nhật ký- Chứng từ 39
  1.5.2. Hình thức Nhật ký chung 40
  1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 41
  1.5.4. Hình thức Nhật ký- Sổ cái 42
  1.5.5. Kế toán máy 43
  Chương 2- Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Kỹ thuật cao
  2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc kỹ thuật cao 45
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc kỹ thuật cao 45
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 47
  2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 48
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 54
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 56
  2.1.3.2. Chính sách kế toán tại công ty 57
  2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 57
  2.2. 1. Đặc điểm kế toán CPSX và tính giá thành tại công ty 58
  2.2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí tại công ty 58
  2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí 59
  2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành giá thành 60
  2.2.2. Nội dung kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty 60
  2.2.2.1.Kế toán CPNVLTT 60
  2.2.2.2. Kế toán CPNCTT 75
  2.2.2.3. Kế toán CPSXC 82
  2.2.2.4. Kế toán tập hợp CPSX 92
  2.2.2.5. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty 95
  2.2.2.6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty 97
  Chương 3- Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kê Kiến Trúc kỹ thuật cao. 99
  3.1. Đánh giá chung về công công tác quản lý và công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc kỹ thuật cao 99
  3.1.1. Ưu điểm 99
  3.1.2. Tồn tại 102
  3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế kiến trúc kỹ thuật cao 104
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán CPSXvà tính giá thành sản phẩm tại công ty 104
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 105
  3.2.3. Mục tiêu và phương hướng của công ty 106
  3.2.4. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty 107
  Kết luận 113


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết kế Kiến trú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status