Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan
MỤC LỤC
Chương I: Mấy vấn đề lý luận về nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1
I. khái niệm và Vai trò của nguyên liệu- vật liệu trong sản xuất kinh doanh: 4
II. Yêu cầu về quản lý nguyên vật liệu 5
III Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 6
1.1. Phân lọai nguyên liệu vật liệu: 6
1.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 8
1.3. Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế: 8
2. Kế toán chi tiết NVL: 10
2.1. Chứng từ sử dụng: 10
2.2. Sổ kế toán chi tiết NVL: 11
4. Kế toán tổng hợp NVL: 12
4.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên: 12
chương II: đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần Ba lan 18
I. Quá trình hình thành và pháp triển của công ty: 18
II. Đặc điểm tổ chức họat động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần ba lan 19
1. Đặc điểm về tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh: 19
2. Về cơ cấu lao động của công ty: 19
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy sản xuất của công ty cổ phần Ba Lan: 20
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Ba Lan đạt được trong năm 2002- 2003: 21
5. Các hình thức kế toán ở công ty: 21
III. Thực trạng tổ chức kế toán vật liệu ở công ty cổ phần Ba lan: 23
1. Công tác tổ chức quản lý chung về nguyên vật liệu. 23
2. Thủ tục nhập, xuât kho NVL: 26
3. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho NVL tại công ty cổ phần Ba Lan: 27
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan – Nam Định 33
Những nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Ba Lan – Nam Định. 33
1. Ưu điểm: 33
2. Nhược điểm: 34
3. Ý kiến đề suất: 36


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan sẽ giúp ích cho bạn.