Sổ chi tiết vật liệu năm 2001
Biểu số 05:
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU NĂM 2001
Tên kho: đội xây dựng 2
Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mm
Qui cách phẩm chất: Tốt
Đơn vị tính: m3
Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú
SH Ngày Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền
Số dư đầu kỳ 01/09/2001
410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 1.971 139.761.639
433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 1.971 139.761.639
Cộng 1.971 139.761.639 1.971 139.761.639
Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mm
Qui cách phẩm chất: Tốt
Đơn vị tính: m3
410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 292 20.705.428
433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 292 20.705.428
Cộng 292 20.705.428 292 20.705.428
Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 05-10mm
Qui cách phẩm chất: Tốt
Đơn vị tính: m3
410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 598 42.403.582
433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 598 42.403.582
Cộng 598 42.403.582 598 42.403.582
Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 0-5mm
Qui cách phẩm chất: Tốt
Đơn vị tính: m3
410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 70.909 7,5 409.087
433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 70.909 7,5 409.087
Cộng 7,5 409.087 7,5 409.087
Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá thải
Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn
Đơn vị tính: m3
410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 34.545 187,2 6.466.824
433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 34.545 187,2 6.466.824
Cộng 187,2 6.466.824 187,2 6.466.824
Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá
Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩn
Đơn vị tính: m3
410 14/.9 Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn 331 209.909 32 6.690.880
433 14/.9 Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá 621 209.909 32 6.690.880
Cộng 32 6.690.880 32 6.690.880


Xem Thêm: Sổ chi tiết vật liệu năm 2001
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sổ chi tiết vật liệu năm 2001 sẽ giúp ích cho bạn.