Thực trạng hạch toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường, quyết định của người lãnh đạo doanh nghiệp là một trong những yếu tố gắn với sự sống còn của doanh nghiệp. Thật khó tách bạch giữa công lao động quản lý với phần thặng dư khi đứng trước một hiện tượng cũng với doanh nghiệp đó khi ở cơ chế này, với tập thể lãnh đạo này thì doanh nghiệp lỗ nhưng khi chuyển sang cơ chế khác, với tập thể lãnh đạo khác thì doanh nghiệp phát triển và có lãi. Chính bởi những quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp có tác động mạnh mẽ tới sự phát thiển của doanh nghiệp nên các thông tin kinh tế mà lãnh đạo doanh nghiệp dựa vào đó đưa ra những quyết định của mình có tác dụng ngày càng lớn, các thông tin đó chính là căn cứ, là nguồn của tư duy lãnh đạo. Nói tới thông tin kinh tế có thể là những thông tin vĩ mô, những thông tin từ bên ngoài đưa lại nhưng không thể không nói tới các thông tin trực tiếp được xuất hiện từ hệ thống công cụ quản lý đó là công tác kế toán. Trong đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi là hoạt động trung tâm của công tác kế toán, là nguồn phản ánh thực chất nhất quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Việc hạch toán đúng chi phí sản xuất và tính đủ giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp bù đắp một cách đầy đủ, kịp thời các hao phí để đảm bảo quá trình tái sản xuất đồng thời đảm bảo việc thực thi nghĩa vụ với Nhà nước. Từ chỉ tiêu giá thành sản phẩm, các nhà quản lý có thể xác định chính xác hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo trong việc đề ra phương hướng hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.


Nhận thức được tầm quan trọng ấy, trong nhiều năm qua Công ty Cao su Sao vàng đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, việc đổi mới công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn nhiều khó khăn bất cập, chưa đáp ứng được quy mô sản xuất, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp cũng như chế độ kế toán tài chính hiện hành.


Để hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao vàng, em đi sâu nghiên cứu đề tài ‘Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng’.


Kết cấu của Chuyên đề gồm 3 phần:


Phần I. Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.


Phần II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng.


Phần III. Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao Su Sao Vàng.Mục lục


Lời mở đầu


Phần i Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất


I - Một số khái niệm cơ bản:


1_ Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất .1


1.1 Khái niệm . 1


1.2 Phân loại . 1


1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung chi phí 2


1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí 2


1.2.3 Phân loại CPSX theo mối quan hệ với khối lượng SP 3


1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chụi chi phí 3


1.2.5 Phân loại CPSX theo nội dung cấu thành của chi phí .3


2_ Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm .4


2.1 Khái niệm .4


2.2 Phân loại .4


a, Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành .5


b, Theo phạm vi phát sinh chi phí 5


3_ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .5


4_ Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính gía thành SP 6


4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .6


4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm .7


4.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá


thành sản phẩm 8


5_ Sự cần thiết phải hạch toán CPSX và tính GTSP .8


II,Phương pháp hạch toán kế toán:


1_ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .9


1.1 Kế toán tập hợp CPSX theo phương pháp kê khai thương xuyên .9


1.1.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp .9


1.1.2 Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp .10


1.1.3 Kế toán tập hợp chi phí máy thi công 11


1.1.4 Kế toán tập hợp và phân tích CPSXChung .12


1.1.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 14


1.2 Kế toán tập hợp CPSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16


1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 16


1.2.2 Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp .16


1.2.3 Kế toán tập hợp và phân tích CPSXChung 16


1.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 17


1.3 Các phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang .17


2_ Phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất 19


2.1 Kỳ tính giá thành .19


2.2 Phương pháp tính giá thành 19

Phần II. Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cao su sao vàng hà nội


I, Tổng quan về Công ty Cao su Sao Vàng:


1.Sơ lược lịch sử ra đời và quá trình hình thành, phát triển .23


2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cao su Sao Vàng .24


a, Chức năng 24


b, Nhiệm vụ .24


3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .25


4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh .27


a, Đặc điểm sản phẩm và qui trình công nghệ sản xuất của Công ty


Cao su Sao Vàng .27


b, Tổ chức hoạt động SXKD .29


5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .30


6. Đặc điểm công tác kế toán .31


6.1 Hình thức sổ Kế toán mà Công ty áp dụng .31


6.2 Hệ thống tài khoản kế toán mà Công ty áp dụng .33


6.3 Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty 34


6.4 Một số phần hành kế toán chủ yếu .35


II, Thực trạng tổ chức hạch toán CPSX ở Công ty Cao su Sao Vàng:


1. Phân loại chi phí sản xuất 40


2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất .41


3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất .42


3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42


3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 44


3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung .46


3.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang và tập hợp chi phí sản xuất .53


3.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 53


3.4.2 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp .54


III, Thực trạng Công tác tính giá thành sản phẩm cuả Công ty CSSV:


1. Đối tượng tính giá thành 55


2. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành .55


3. Phương pháp tính giá thành 56
Phần III. Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao vàng:


I, Những ưu điểm trong công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cao su Sao Vàng Hà nội:


1_ Bộ máy kế toán của Công ty 58


1.1 Về tình hình nhân sự .58


1.2 Về tổ chức Công tác Kế toán 59


2_ Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .61

II, Những mặt hạn chế trong công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và giải pháp khắc phục:


1_ Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 62


2_ Hạch toán tiền lương nghỉ phép của Công nhân sản xuất 63


3_ Hạch toán chi phí năng lượng 63


4_ Phương pháp hạch toán chi phí bán thành phẩm .64


5_ Phương pháp tính giá thành bán thành phẩm .65


6_ Hệ thống tài khoản, sổ sách Kế toán công ty đang áp dụng 67


Xem Thêm: Thực trạng hạch toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Và sẽ giúp ích cho bạn.