Hạch toán CPSX & tính GTSP trong các DN Xây lắp - 1 số ý kiến đề xuất nhằm
hoàn thiện vấn đề này

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I-/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm.
II-/ Đặc điểm kế toán CPSX và giá thành sản phẩm xây lắp.
III-/ Bản chất và nội dung kinh tế của CPSX và tính giá thành
sản phẩm xây lắp.
1-/ CPSX sản phẩm xây lắp
2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp:
IV-/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất xây lắp
1-/ Kế toán CPSX xây lắp ở các Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
2-/ Kế toán CPSX xây lắp và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
3-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
V-/ Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp.
1-/ Hợp đồng khoán gọn:
2-/ Kế toán tại đơn vị giao khoán
PHẦN II THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I-/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các Doanh nghiệp xây lắp 13
II-/ Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các Doanh nghiệp xây lắp.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm trong các DN Xây lắp - 1 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm trong các DN Xây lắp - 1 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện sẽ giúp ích cho bạn.