Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm
Hải Dương

MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. Sự cần thiết phải hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ 2
1. Khái quát chung về vật liệu và công cụ dụng cụ 2
2. Yêu cầu quản lý 2
3. Nhiệm vụ của tổ chức và hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ 3
4. Những nội dung chủ yếu và hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ 4
II. Phân loại và đánh giá vật liệu và công cụ dụng cụ 4
1. Phân loại 4
1.1. Đối với vật liệu 4
1.2. Theo công dụng và tính chất của vật liệu trong sản xuất 4
1.3. Một số cách phân loại khác 5
1.4. Đối với công cụ dụng cụ 5
2. Tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ 5
2.1. Yêu cầu tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ 6
3. Phương pháp tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ 6
3.1. Tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ theo giá thực tế 6
3.1.1. Tính gía đầu vào của vật liệu, công cụ dụng cụ 6
3.1.2. Tính giá đầu ra của vật liệu công cụ dụng cụ 7
3.2. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng 10
III. Kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ 11
1. Chứng từ kế toán 11
2. Các sổ kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ 12
3. Các phương pháp hạch toán chi tiết công cụ dụng cụ 12
3.1. Phương pháp thẻ song song 12
3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14
3.3. Phương pháp sổ số dư 15
IV. Hạch toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ 17
1. Hạch toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 18
1.1. Hạch toán tổng hợp 18
1.2. Hạch toán tổng hợp công cụ dụng cụ 25
2. Hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 27
3. Hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ trên hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp 31
3.1. Hình thức nhật ký chung 31
3.2. Hình thức nhật ký sổ cái 31
3.3. Hình thức tự ghi sổ 32
3.4. Hình thức nhật ký - chứng từ 32
V. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 33
VI. Hạch toán dự phòng và giảm giá hàng tồn kho 34
1. Đối tượng và điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 34
2. Phương pháp xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho 34
3. Tài khoản và phương pháp hạch toán 34
VII. Các hình thức sổ kế toán 34
1. Hình thức sổ kế toán 35
2. Hình thức chứng từ ghi sổ 36
3. Hình thức nhật ký chứng từ 38
4. Hình thức nhật ký chung 38
PHẦN THỨ HAI:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
I. Khái quát chung về Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 41
1. Quy trình hình thành và phát triển của Công ty 41
1.1. Những yếu tố có tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất kinh doanh 41
1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm gần đây 43
1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 44
1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 45
1.5. Đặc điểm của quá trình công nghệ với sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp 48
1.6. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán 49
II. Tình hình thực tế tổ chức hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 52
1. Khái quát về vật liệu công cụ dụng cụ của Công ty 52
1.1. Các loại vật liệu công cụ dụng cụ của Công ty 52
1.2. Phân loại vật liệu 52
1.3. Tài khoản chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ của Công ty 52
2. Quy định chế độ quản lý quy trình luân chuyển chứng từ nhập - xuất -tồn và thanh quyết toán vật tư hàng hoá 53
2.1. Nguyên tắc chung 53
2.2. Quy định chế độ công tác chức năng quyền hạn trách nhiệm trong việc quản lý và quản lý vật tư hàng hoá 53
2.3. Quy trình luân chuyển chứng từ nhập - xuất kho vật tư hàng hoá 55
3. Tính giá vật liệu công cụ dụng cụ 55
3.1. Giá vật liệu công cụ dụng cụ nhập kho 55
3.2. Giá vật liệu công cụ dụng cụ xuất kho 56
4. Hạch toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ 56
4.1. Ở kho 60
4.2. Ở phòng kế toán 60
5. Hạch toán tổng hợp vật liệu và công cụ dụng cụ 64
5.1. Hạch toán tổng hợp nhập vật liệu và công cụ dụng cụ 64
5.2. Hạch toán tổng hợp xuất vật liệu và công cụ dụng cụ 66
5.3. Hạch toán kiểm kê kho vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 72
PHẦN THỨ BA:
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
I. Nhận xét khái quát về kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty chế tạo Bơm Hải Dương 74
II. Một số ý kiến nhằm đề xuất hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty chế tạo bơm Hải Dương 75
1. Lựa chọn phương pháp tính giá trị vật liệu và công cụ dụng cụ xuất kho 75
2. Để hoàn thiện hệ thống sổ kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ 77
3. Ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán của Công ty 77
KẾT LUẬN 79


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.