Tổ chức hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ lương tại trạm Đông Anh của công yt vận tải

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế cũ, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Từ đó dẫn đến hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Một trong những vấn đề này là quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả. Trước đây trong cơ chế bao cấp, vấn đề này thực sự chưa được quan tâm vì Nhà nước thực hiện quản lý nền kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lý của Nhà nước là nếu kết quả sản xuất lãi Nhà nước thu, lỗ Nhà nước bù. Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước giao dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp trên báo cáo đều hoàn thành kế hoạch nhưng thực tế năm nào cũng lỗ. Không những số lượng không đạt mà chất lượng còn kém. Vấn đề hiệu quả kinh tế không phải là vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm nên người lao động làm việc như thế nào, chất lượng công việc ra sao, người nào làm tốt, xấu đều được hưởng lương như nhau. Nhưng hiện nay, tình hình khác hẳn, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Một trong những biện pháp được các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng là biện pháp cải tiến và hoàn thiện công tác tiền lương. Bởi vì, trong các yếu tố đầu vào của sản xuất, lao động là yếu tố có tính chủ động, tích cực ảnh hưởng trực tiếp và nhấn mạnh tới kết quả sản xuất. Đứng trên góc độ kế toán, nhân tố lao động thể hiện là một bộ phận của chi phí, đó chính là chi phí tiền lương. Thông qua việc quản lý tiền lương doanh nghiệp sẽ quản lý được lao động của mình.

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế, việc đảm bảo lợi ích cá nhân cho người lao động là một động lực cơ bản để khuyến khích họ đem hết khả năng, nỗ lực phấn đấu trong sản xuất. Tiền công trong cơ chế thị trường chính là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động thông qua sự thoả thuận giữa người có sức lao động và người sử dụng lao động. Mặt khác tiền lương phải bao gồm cả các yếu tố cấu thành để đảm bảo là nguồn thu nhập, là nguồn sống chủ yếu của bản thân và gia đình người lao động. Tiền lương còn thể hiện địa vị, giá trị và uy tín của người lao động đối với gia đình, xã hội, là điều kiện để người hưởng lương hoà nhập vào thị trường xã hội. Do vậy, tác dụng và ý nghĩa của tiền lương càng đặc biệt quan trọng hơn. Một hệ thống tiền lương chỉ thực sự phát huy hiệu quả kinh tế khi nó phù hợp với điều kiện thực tại của doanh nghiệp đúng theo nguyên tắc quy định của Nhà nước và khả năng cống hiến của mỗi người góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, việc không ngừng hoàn thiện các hình thức tổ chức tiền lương trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Việc thực hiện hoàn thiện tổ chức tiền lương tốt sẽ là động lực thúc đẩy công nhân làm việc hăng say hơn góp phần tăng năng suất lao động, gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tập, nhận thức được vai trò, vị trí và tính cấp thiết của vấn để trên em đã chọn đề tài "Tổ chức hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ lương tại trạm Đông Anh của công yt vận tải ôtô số 3". Mục đích của đề tài là vận dụng lý thuyết về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương vào nghiên cứu thực tế công việc này tại trạm xăng dầu Đông Anh. Trên cơ sở đó phân tích những mặt còn tồn tại nhằm góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tạicông ty vận tải ôtô số 3.
Bố cục của bài viết ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 phần chính:
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vận tải ôtô số 3.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trạm xăng dầu Đong Anh thuộc công ty vận tải ôtô số 3.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU​PHẦN I : Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
I - Những khái niệm cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương:
1.Khái niệm cơ bản về tiền lương:
2. Các khoản trích theo lương:
3. Sự cần thiết phải hạch toán và nhiệm vụ hạch toán lương, các khoản trích theo lương
3.1 Sự cần thiết phải hạch toán:
3.2 Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
II - Quỹ lương và các nguyên tắc quản lý quỹ lương:
1. Phân loại lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh:
2. Quỹ lương và các nguyên tắc quản lý quỹ lương ở doanh nghiệp:
3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn:
III - Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp:
1. Chế độ tiền lương:
1.1 Chế độ lương cấp bậc:
1.2 Chế độ lương theo chức vụ;
2. Các hình thức trả lương:
2.1 Trả lương theo thời gian
2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm
3. Các chế độ trả lương phụ, hưởng trợ cấp áp dụng trong doanh nghiệp:
3.1 Chế độ trả lương khi ngừng việc và khi làm ra sản phẩm hỏng xấu
3.2 Một số chế độ phụ cấp và cách tình lương, phép
3.3 Hình thức trả thưởng
IV - Tổ chức hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương:
1. Tổ chức hạch toán chi tiết tiền lương:
1.1 Tổ chức hạch toán số lượng lao động:
1.2 Tổ chức hạch toán thời gian lao động:
1.3 Tổ chức hạch toán kết quả lao động:
1.4 Tính lương và lập bảng thanh toán lương:
2. Tổ chức hạch toán chi tiết các khoản trích theo lương:
2.1 Tổ chức hạch toán chi tiết bảo biểm xã hội
2.2 Tổ chức hạch toán bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
V - Tổ chức hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương :
1. Tài khoản kế toán sử dụng:
2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương:
VI - Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và mối quan hệ giữa tiền lương bình quân và năng suất lao động:
1. Các chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng quỹ lương:
1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch quỹ lương của công nhân sản xuất:
1.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng 1 đồng tiền lương:
2. Chỉ tiêu phân tích mối quan hệ giữa năng suất lao động à tièn lương bình quân:
3. Một số biện pháp tăng cường quản lý quỹ lương:
PHẦN II: Thực trạng tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vận tải ôtô số 3
Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tải ôtô số 3
I- Quá trình hình thành và phát triển:
II- Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đặc điểm hoạt động kinh doanh của trạm Đông Anh:
III- Tổ chức công tác kế toán của công ty
1. Bộ máy kế toán:
2. Hình thức kế toán:
B . Thực tế tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vận tải ôtô số 3
I- Tình hình lao động tiền lương tại công ty vận tải ôtô số 3
1. Một số đặc điểm của công tác lao động tiền lương tại công ty:
2. CÔng tác chi trả lương trong công ty:
II- Tổ chức hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vạn tải ôtô số 3
III - Tổ chức hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vận tải ôtô số 3
Tài khoản sử dụng:
1. Trình tự kế toán:
2. Sổ kế toán sử dụng:
III - Đánh giá tình hình sử dụng quỹ lương và các khoản trích theo lương của công ty.
PHẦN III: Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại công ty vận tải ôtô số 3


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường công tác quản l
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường công tác quản l sẽ giúp ích cho bạn.