Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
​PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
I. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. 3
1. Bản chất kinh tế của doanh thu, kết quả trong doanh nghiệp Thương mại. 4
1.1. Tiêu thụ hàng hoá 4
1.2. Kết quả bán hàng trong đơn vị thương mại 5
1.3. Mối quan hệ giữa hàng hoá, bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
1.4. Vai trò của hàng hoá, bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 6
2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá 7
II. Kế toán tổng hợp và chi tiết kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 9
1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9
2. Kế toán giá vốn hàng bán 10
2.1. Giá vốn hàng bán 10
2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 13
2.3. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 16
2.4. Kế toán nghiệp vụ giảm trừ doanh thu 24
2.5. Kế toán chi phí bán hàng 25
2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 27
2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 28
2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29
2.8. Hình thức sổ kế toán sử dụng 30

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI 33
I. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh 33
1. Quyết định thành lập Công ty 33
2. Chức năng, Nhiệm vụ của chi nhánh 34
II. Đặc điểm tổ chức quản lý của Bộ mãy Chi nhánh 35
III. Tình hình hoạt động của Chi nhánh Công ty ứng dụng KHKT và chuyển giao công nghệ mới thời gian qua (từ 2000 - 2002) 41
1. Nhiệm vụ của Chi nhánh 41
2. Kết quả hoạt động 41
2.1. Về cơ cấu lao động 41
2.2. Về nguồn vốn: 43
2.3. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 47
III. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 48
1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Chi nhánh Công ty ứng dụng Khoa học kỹ thuật 48
2. Kế toán xác định kết quả bán hàng ở Công ty ứng dụng KHKT và chuyển giao công nghệ mới. 53
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 53
2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 53
2.3. Kế toán chi phí bán hàng: 55
2.4. Kế toán chi phí quản lý 57
2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 60

PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ỨNG DỤNG KHKT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI 63
I. Đánh giá chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh Công ty ứng dụng KHKT và chuyển giao công nghệ mới 63
1. Nhận xét chung 63
2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hoá tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty ứng dụng KHKT và chuyển giao công nghệ mới 64
3. Một số ý kiến góp phần thực hiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 66
3.1. Sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 66
3.2. Trích trước chi phí bảo hành 68
3.3. Sử dụng tỷ giá hạch toán trong thanh toán có dùng ngoại tệ: 69
3.4. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 70
3.5. Lập dự phòng phải thu khó đòi: 71
3.6. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn 72
3.7. Mở thêm các tài khỏn cấp 2, cấp 3. 72
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty ứng dụng kho
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty ứng dụng kho sẽ giúp ích cho bạn.