Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất độc lập có chức năng tái sản xuất TSCĐ cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Nó góp phần tăng sức mạnh kinh tế, đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, là tiềm lực vật chất kỹ thuật cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Hạch toán kế toán trong ngành xây dựng cơ bản với tư cách là một bộ phận của công cụ quản lý, nhằm phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính. Trong sản xuất kinh doanh với mục đích cuối cùng là tìm kiếm lợi nhuận mà con đường chủ yếu để tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản là phải tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng. Trong các yếu tố cấu thành lên giá thành sản phẩm thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí. Do vậy, hạch toán kế toán nguyên vật liệu là một tất yếu khách quan của quản lý giúp doanh nghiệp biết sử dụng triệt để tiết kiệm nguyên vật liệu cung cấp một cách kịp thời đầy đủ cho nhu cầu sản xuất, đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ các định mức dự trữ tiêu hao nguyên vật liệu ngăn chặn kịp thời việc sử dụng lãng phí nguyên vật liệu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tiến tới hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Là một doanh nghiệp xây dựng Công ty xây dựng số 9 Hà Nội hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp dân dụng, nhà máy và các công trình đường. Qua thời gian thực tập tại công ty và tìm hiểu tình hình thực tế, tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty em nhận thức được tầm quan trong của công tác kế toán nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất cũng như việc quản lý sử dụng nguyên vật liệu như thế nào để đạt được kết quả cao nhất vì mục tiêu chất lượng của công trình và sự tồn tại và phát triển của công ty.

Được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội” để đi sâu nghiên cứu về phần hành kế toán nguyên vật liệu cả về lý luận và thực tế.


Kết cấu của chuyên đề chia thành:
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu

Chương 2: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 HN

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 9 HN

MỤC LỤC ​Chương 1:Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu
1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu
1.2 Đặc điểm kinh doanh xây dựng có ảnh hưởng tới hạch toán nguyên vật liệu tai các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dưng
1.3 Phân loại nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp
1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu
1.3.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu
1.4 Nguyên tắc đánh giá và phương pháp tính giá nguyên vật liệu
1.4.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu
1.4.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu
1.5 Nội dung kế toán nguyên vật liệu.
1.5.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu.
1.5.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.5.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên ( KKTX )
1.5.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK
1.6 Hình thức sổ kế toán.
1.6.1 Sổ kế toán chi tiết
1.6.2 Sổ kế toán tổng hợp
1.7 Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty.
Chương 2:Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 HN
2.1 Tình hình và đặc điểm chung của công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.2 Đặc điểm qui trình sản xuất thi công công trình của xí nghiệp.
2.1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán.
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty.
2.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty
2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu công ty
2.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty
2.2.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng.
2.2.4.2. Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu.
2.2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.2.5.Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty.
2.2.5.1 Tài khoản kế toán sử dụng
2.2.5.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
2.2.5.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu.
2.2.6. Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty.
Chương 3:Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 9 HN
3.1 Những ưu điểm và nhược điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty
3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xây dựng số 9 Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.