Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình
Giao Thông 134

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây , đất nước ta đang chuyển mình hoạt động theo cơ chế mới . Cùng với sự ra đời của những chính sách , chế độ mới thích hợp của nhà nước , bộ mặt của nhà nước ta dang được thay đổi từng giờ. Trong sự thay đổi này, một phần đóng góp không nhỏlà của ngành công nghiệp nói chungvà ngành xây dựng cơ bản nói giêng
Hoạt động trong nền kinh tế thị trường , đòi hỏi doanh nghiệp nói chung , doanh nghiệp xây lắp nói giêng muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế nước ta hiện nay vấn đề tất yếu là phải quan tâm đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, kinh doanh có lãi vừa là mục đích , vừa là phương tiện để các nhà quản lý doanh nghiệp đạt được những ước muốn khác của mình , quyết định sự sống còn liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được mức chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra , xác định được kết quả hoạt động SXKD . Những việc đó chỉ có thể thực hiện dược trên cơ sở hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác vì chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư , lao động , tiền vốn .trong sản xuất. Quản lý chi phí sản xuất thực chất là việc quản lý sử dụng hợp lý, tiết kiệm , có hiệu quả các loại tài sản , vật tư, lao động , tiền vốn trong quá trình hoạt động SXKD. Mặt khác chi phí sx là cơ sở hạ giá thành sản phẩm .
Từ những yêu cầu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất chính xác . Nó không chỉ tổ chức ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ , trung thực từng loại chi phí về mặt lượng hao phí mà cả về mặt tính toán các chi phí đó bằng tiền theo đúng những nguyên tắc về dánh giá và phản ánh theo đúng giá trị thực tế của chi phí ở thời điểm nó phát sinh và đúng đối tượng chịu chi phí
Giá thành của sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt động SXKD và quản lý tài chính của doanh nghiệp . Nó là cơ sở cho việc xác định hợp lý giá bán của sản phẩm , xác định kết quả hoạt đọng SXKD
và tìm biện pháp hạ giá thành . Còn về mặt tổ chức sẽ phát huy ưu điểm , khắc phục nhược điểm , và giá thành sản phẩm là cơ sở lựa chọn quy trình công nghệ , phương án thi công để đạt chất lượng cao trong thời gian ngắn nhất ,đảm bảo đem lại lợi nhuận cũng như uy tín của doanh nghiệp , tạo tiền đề cho doanh nghiệp phát triển vững chắc . chính vì tầm quan trọng của việc xác định chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mà doanh nghiệp cần phải tổ chức công tác chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm một cách chính xác và kịp thời , đáp ứng cho yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Nhưng hiện nay thực tế ở các doanh nghiệp xây lắp , công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn bộc lộ những tồn tại và chưa nhận thức đúng.

Vì vật qua một thời gian nghiên cứu lí luận ở nhà trường và thực tập tại công ty Công Trình Giao Thông 134 em đã chọn đề tài : “ Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình Giao Thông 134”cho báo cáo thực tập của mình

Dù đã cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn , cùng các bác , các cô , các chú trong công ty nói chung , cũng như trong phòng kế toán nói giêng . Nhưng do trình độ hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này còn nhiều thiếu sót và hạn chế .

Vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp , chỉ bảo để em có điều kiện bổ xung, nâng cao kiến thức của bản thân mình để phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này


Xem Thêm: Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình Giao Thông 134
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí & Tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty Công Trình Giao Thông 134 sẽ giúp ích cho bạn.