Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty may
Đức Giang

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DNSX
I. Khái quát chung về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong dnsx
1. Khái niệm
1.1. Khái niệm về thành phẩm
1.2. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm
2. Yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
2.1. Đối với thành phẩm
2.2. Đối với tiêu thụ thành phẩm
3. Nhiệm vụ hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
II. Tổ chức hạch toán thành phẩm .
1. Tính giá thành phẩm
1.1. Tính giá thành phẩm theo giá thực tế
1.2. Tính giá thành phẩm theo giá hạch toán
2. Chứng từ kế toán sử dụng
3. Kế toán chi tiết thành phẩm
3.1. Phương pháp thẻ song song
3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển .
3.3. Phương pháp sổ số dư .
4. Kế toán tổng hợp thành phẩm
4.1. Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKTX.
4.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKĐK.
III. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm .
1. Các khái niệm liên quan đến tiêu thụ thành phẩm
2. Các phương thức tiêu thụ .
2.1. Bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp.
2.2. Bán hàng theo phương thức chuyển hàng theo hợp đồng .
2.3. Phương thức tiêu thụ qua các đại lý (ký gửi).
2.4. Bán hàng theo phương thức trả góp.
2.5. Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng .
2.6. Một số trường hợp được coi là tiêu thụ khác .
3. Chứng từ kế toán sử dụng
4. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm
4.1. Tài khoản sử dụng .
4.2. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX
4.3. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK
IV. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ .
1. Hạch toán chi phí bán hàng
2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
V. Tổ chức sổ kế toán về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
1. Hình thức Nhật ký - sổ cái
2. Hình thức Nhật ký chung
3. Hình thức Chứng từ - ghi sổ
4. Hình thức Nhật ký - chứng từ.
VI. So sánh công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ kế toán Việt Nam với các nước trên thế giới .
1. Kế toán thành phẩm
2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .
4. Các hình thức sổ áp dụng trong kế toán Pháp
PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG
1. Đặc điểm chung
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Đức Giang .
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty .
2.1. Cơ cấu mặt hàng sản xuất.
2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất.
2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý.
3. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty may Đức Giang .
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
3.2. Chức năng, nhiệm vụ trong các phần hành kế toán.
3.3. Tổ chức sổ kế toán tại Công ty may Đức Giang
II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG
1. Đặc điểm thành phẩm của Công ty .
2. Tính giá thành phẩm
3. Kế toán chi tiết thành phẩm .
3.1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho thành phẩm .
3.2. Kế toán chi tiết thành phẩm
4. Kế toán tổng hợp thành phẩm .
III. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY .
1. Các hình thức bán hàng và phương thức thanh toán.
2. Tổ chức tiêu thụ thành phẩm ở Công ty.
3. Kế toán quá trình tiêu thụ ở Công ty
3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng .
3.2. Trình tự kế toán bán hàng
3.3. Kế toán giá vốn hàng bán.
IV. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY
1. Kế toán chi phí bán hàng.
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG.
Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán ở Công ty
1. Nhận xét về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty may Đức Giang.
1.1. Ưu điểm.
1.2. Những vấn đề còn tồn tại.
II. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty may Đức Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty may Đức Giang sẽ giúp ích cho bạn.