Thực trạng tổ chức kế toán C.ty TNHH 27/7 Xuân Bắc

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I 1
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH 27/7 XUÂN BẮC 2
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH 27/7 XUÂN BẮC 2
1. Những vấn đề chung. 2
2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh 3
2.1 . Đặc điểm về tổ chức – bộ máy của doanh nghiệp: 3
2.2 . Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất của công ty. 4
II.HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 5
1. Hình thức kế toán. 5
2. Tổ chức bộ máy kế toán. 6
PHẦN II: 7
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 1/2006. 7
1. Kế toán TSCĐ 7
1.1.Kế toán TSCĐ 7
2.Khấu hao TSCĐ. 14
2.1.Phương pháp tính khấu hao 14
2.2.Cách tính khấu hao của phương pháp này như sau 14
3.Bảng phân bổ và tính khấu hao TSCĐ. 14
III.KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CCDC 23
1.NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NVL, CCDC. 23
1.1. Nội dung: 23
1.2. Nhiệm vụ của kế toán. 23
2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVL, CCDC. 23
2.1. Phân loại NVL, CCDC 23
2.2. Phân loại nguyên vật liệu: 23
2.3. Phân loại công cụ dụng cụ: 23
3. ĐÁNH GIÁ NVL, CCDC 23
3.1. Đối với NVL, CCDC nhập kho 23
3.2. Đối với NVL, CCDC xuất kho 24
4. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIẾT VL, CCDC 25
5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP XUẤT CCDC - VẬT LIỆU. 26
IV.KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 35
1. KHÁI NIỆM: 35
2. HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG. 35
2.1. Hình thức tiền lương: 35
2.2. Hình thức trả lương theo thời gian: 35
2.3. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 35
2.3.1.Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 35
2.3.2.Trả lương theo sản phẩm tập thể: 36
2.3.3.Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: 36
2.3.4.Trả lương theo sản phẩm có thưởng: 36
2.3.5.Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: 36
3. Tình hình trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc. 37
V. TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 42
1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 42
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 42
1.2.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 42
1.3.Khái niệm giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm: 43
1.4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 43
2.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 43
3.Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 44
VI.KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, XÁC ĐỊNH KQKD, PPLN 49
1. Khái niệm thành phẩm 49
2. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 49
3. Xác định kết quả kinh doanh 49
4. Kế toán chi tiết 49
VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 56
PHẦN III: 60
NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 60
1. Một số ý kiến đóng góp và đề xuất về công tác kế toán quản lý tiền lương tại doanh nghiệp 60
2.Một số ý kiến đóng góp cho doanh nghiệp: 61
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán công ty TNHH 27/7 Xuân Bắc sẽ giúp ích cho bạn.