Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
PHẦN VIII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Các nghiệp vụ thanh toán diễn ra trong các nghiệp vụ sau:
+ Phải trả người bán: Nghiệp vụ (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20).
+ Phải thu của hách hàng: nghiệp vụ (41), (42), (45), (46), (50).

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN

Đối tượng: Phải trả người bán

Trang số: 01
Đơn vị: Đồng
Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư
Số Ngày Nợ Có Nợ Có
42.960.00
311 1/2 NK vải của cty B.Minh chưa trả tiền 152 26.400.000
133 2.640.000
312 2/2 NK lưỡi trai của cty H. Gia 152 7.830.000
133 783.000
313 4/2 NK khoá của cty P. Nam 152 4.450.000
133 445.000
314 7/2 NK mác của cty N. Cường 152 2.640.000
133 264.000
511 7/2 Trả tiền cho cty B.Minh 111 29.040.000
512 8/2 Trả tiền cho cty H. Gia 111 8.613.000
317 9/2 NK chỉ của cty Phong Phú chưa trả tiền 152 41.850.000
133 4.185.000
514 10/2 Trả tiền cho cty P. Nam 111 4.895.000
515 11/2 Trả tiền cho cty N. Cường 111 2.904.000
319 13/2 NK xăng của cty Petrolimex chưa trả tiền 152 32.450.000
133 3.245.000
517 14/2 Trả tiền cho cty P.Phú 111 46.035.000
522 20/2 Trả tiền cho cty Petrolimex 111 35.695.000
Cộng 127.182.000 127.182.000 42.960.000


Xem Thêm: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán sẽ giúp ích cho bạn.