Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa các phần hành kiểm toán 5
Sơ đồ 2: Tổ chức chứng từ nhập kho 10
Sơ đồ 3: Tổ chức chứng từ xuất kho 10
Sơ đồ 4: Trình tự hạch toán hàng tồn kho (KKTX) 13
Sơ đồ 5: Trình tự hạch toán hàng tồn kho (KKĐK) 14
Sơ đồ 6: Dòng vận động của chu trình hàng tồn kho 19
Sơ đồ 7: Bộ máy quản lý tại CIMEICO 42
Bảng 1: Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho 20
Bảng 2: Một số chỉ tiêu tại CIMEICO 41
Bảng 3: Phân tích số liệu trên BCĐKT tại công ty E 53
Bảng 4: Phân tích sơ bộ BCKQKD tại công ty E 54
Bảng 5: Phân tích số liệu trên BCĐKT tại công ty F 55
Bảng 6: Phân tích sơ bộ BCKQKD tại công ty F 55
Bảng 7: Phân tích số liệu trên BCĐKT tại công ty H 56
Bảng 8: Phân tích sơ bộ BCKQKD tại công ty H 56
Bảng 9: Bảng xác định tính nhạy cảm 57
Bảng 10: Bảng xác định mức trọng yếu kế hoạch tại công ty F 59
Bảng 11: Tổng hợp hàng tồn kho công ty F 72
Bảng 12: Tổng hợp hàng tồn kho công ty H 72
Bảng 13: Tổng hợp kết quả kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty E 78
Bảng 14: Bảng tính giá thành sản phẩm tại công ty E 82
Bảng 15: Thư xác nhận hàng gửi bán của công ty E 83
Bảng 16: Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ 95
Bảng 17: Các mức rủi ro 97
Bảng 18: Các chỉ tiêu phân tích dọc hàng tồn kho 98
Bảng 19: Bảng kê chênh lệch 99
Bảng 20: Bảng kê xác minh 99
Mẫu biểu 1: Bảng tổng hợp hàng tồn kho công ty E 71
Mẫu biểu 2: Giấy làm việc số 2E 73
Mẫu biểu 3: Giấy làm việc số 2H 75
Mẫu biểu 4: Giấy làm việc số 3H 76
Mẫu biểu 5: Giấy làm việc số 3E 80
Mẫu biểu 6: Giấy làm việc số 4E 84
Mẫu biểu 7: Giấy làm việc số 5E 86
Mẫu biểu 8: Giấy làm việc số 6H 87
Mẫu biểu 9: Giấy làm việc số 3F 87
Mẫu biểu 10: Giấy làm việc số 4F 88
Mẫu biểu 11: Giấy làm việc số 4H 89
Mẫu biểu 12: Giấy làm việc số 5H 89


Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán t sẽ giúp ích cho bạn.