Bàn về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHÂM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3
1. Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 3
2. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm. 4
3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm. 5
II. Đối tượng và các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 5
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 5
2. Các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 6
3. Hạch toán CPSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ 17
III. Đối tượng và các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 22
1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 22
2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 24
IV. Kinh nghiệm kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở một số nước trên thế giới. 27
1. Theo hệ thống kế toán Pháp: 27
2. Tại Mỹ. 29
PHẦN II: THỰC TRẠNGVÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Thực trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp việt nam hiện nay. 31
1. Ưu điểm: 31
2. Nhược điểm: 31
II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 34
1. Xây dựng hệ thống kế toán chi phí sản xuất linh hoạt 34
2. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán chi phí sản xuất 36
3. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 37
KẾT LUẬN 39


Xem Thêm: Bàn về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.