Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty vận chuyển khách du lịch

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ.
I . Bán hàng và ý nghĩa của bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.2 1. khái niệm về bán hàng.
2. Ý nghĩa của bán hàng
II. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
III. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1. Khái niệm, nội dung doanh thu bán hàng.
2. kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.
2.1. chứng từ sử dụng
2.2. Tài khoản sử dụng
2.3. Trình tự kế toán bán hàng
2.3.1. Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp
2.3.2. Trình tự bán hàng theo phương thức đổi hàng.
2.3.3. Trình tự bán hàng theo phương thức gửu đại lý bán
2.3.4 Trình tự kế toán bán hàng theo phương thức trả góp
IV. Kế toán giá vốn hàng bán
1. Giá vốn hàng bán và phương pháp tính vá vốn hàng bán
1.1. Phương pháp tính giá theo giá thực tế bình quân gia quyền
1.2. Phương pháp tính giá theo giá nhập trước- xuất trước.
1.3. Phương pháp tính giá theo giá nhập sau xuất trước
1.4. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh
1.5. Phương pháp hệ số giá
2. Kế toán giá vốn hàng bán
V. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
1. Kế toán chi phí bán hàng.
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3. Trình tự kế toán CFQLDN
VI. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
VII. Hệ thống sổ kế toán sử dụng theo các hình thức.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH 16A NGUYỄN CÔNG TRỨ.
I. Đặc điểm tổ chức kinh doanh.
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2. Chức năng nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh của công ty.
2.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty
2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty.
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
3.2. Một số chỉ tiêu kinh tế của công ty
3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty
II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác điịnh kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty vận chuyển khách du lịch 16a nguyễn công trứ. 20
1. Đặc điểm tình hình bán hàng tại công ty
2. Các phương thức thanh toán công ty đang áp dụng
2.1. Kế toán bán hàng hoá tại công ty
2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH.
I. Những thanh công trong việc tổ chức hạch toán.
II. Những vấn đề còn tồn tại và một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty Vận Chuyển Khách Du Lịch 16A nguyễn Công Trứ.
1. Về việc tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty
2. Xưởng sửa chữa
3. Việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Về tài sản cố định.
5. Về trang bị máy vi tính


Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty vận chuyển khách du lịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty vận chuyển khách du lịch sẽ giúp ích cho bạn.