Phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Lời nói đầu
Nội dung
Phần I. Những vấn đề chung về hệ thống nguyên tắc tính giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp
I Những vấn đề chung về hàng tồn kho 2
1 Khái niệm hàng tồn kho 2
2 Các loại hàng tồn kho 2
II Hệ thống nguyên tắc tính giá hàng tồn kho 3
1 Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho theo giá gốc 3
2 Nguyên tắc xác định đối tượng tính giá phù hợp 4
3. nguyên tắc phân loại chi phí hợp lý 4
4. nguyên tắc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí hợp lý thích ứng với
nguyên tắc tính giá chung 5
5. Nguyên tắc phải thống nhất tính giá hàng tồn kho
Phần II. Hệ thống các phương pháp tính giá hàng tồn kho
I. Tính khoa học của các phương pháp tính giá hàng tồn kho 7
1. Cơ sở phương pháp luận của phương pháp tính giá hàng tồn kho 7
2. Tính khoa học của phương pháp tính giá hàng tồn kho 7
II. Hệ thống phương pháp tính giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp 7
1. Xác định giá hàng tồn kho nhập kho 7
2. Cách tính giá hàng tồn kho xuất kho 8
Phần III. Nhận xét và kiến nghị
I. Đánh giá hàng tồn kho nhập kho trong các doanh nghiệp 13
II. Đánh giá hàng tồn kho xuất kho trong các doanh nghiệp 13
1. Phương pháp giá bình quân 14
2 Phương pháp giá thực tế đích danh 15
3. Phương pháp nhập trưóc, xuất trước 15
4. Phương pháp nhập sau, xuất sau 16
5. Các phương pháp khác 17
Kết luận 18


Xem Thêm: Phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.