Một số vấn đề hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị
xây lắp xây dựng cơ bản
​Lời mở đầu
PHẦN
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP
A-/ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP. 2
I-/ Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán. 2
II-/ Đặc điểm kế toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp. 3
B-/ HOẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3
I-/ Khái niệm và chi tiêu giá thành xây lắp. 3
1-/ Khái liệm. 3
2-/ Phân loại giá thành. 4
II-/ Tài khoản sử dụng. 4
III-/ Các hình thức tổ chức số kế toán 7
IV-/ phương pháp hạch toán kế toán chi phí xây lắp. 8
1-/ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 8
2-/ Chi phí nhân công trực tiếp 8
3-/ Chi phí sử dụng máy thi công. 9
4-/ Hạch toán chi phí sản xuất chung. 11
5-/ Phân bổ, kết chuyển chi phí để tính giá thành. 13
PHẦN THỨ HAI
CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
A-/ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC. 15
I-/ Về tiền lương và chi phí nhân công. 15
II-/ Về việc trích khấu hao tài sản cố định. 16
III-/ Về chi phí sử dụng máy thi công và TK 623. 17
IV-/ Về phương pháp hạch toán theo kiểm định kỳ. 18
B-/ KIẾN NGHỊ VỚI DOANH NGHIỆP 18
1-/ Về phương thức khoán. 19
2-/ Về quy chế khoán 19
3-/ Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 19
Kết luận 22
Tài liệu tham khảo 23


Xem Thêm: Một số vấn đề hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp xây dựng cơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp xây dựng cơ sẽ giúp ích cho bạn.