Kế Toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CAO
I- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2
1. Sự ra đời của công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao 2
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần thiết bị Kỹ thuật cao 2
3.Nội dung kinh doanhcủa Công ty Cổ phần thiết Bị Kỹ thuật cao 3
II- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CAO 3
1. Đặc điểm bộ máy kinh doanh 3
2.Chức năng nhiệm vụ phân cấp nội bộ công ty 4
3.Tổ chức bộ máy kế toán tai công ty. 5
3.1.Bộ máy kế toán của công ty. 5
3.2.Nhiệm vụ của kế toán. 5
3.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 6
4. Kết quả hoạt động sản xuát kinh doanh trong những năm gần đây 7
PHẦN II - THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CAO
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CAO 8
1.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm: 8
2. Thời điểm ghi chép hàng tiêu thụ 8
3. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao 8
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CAO 9
1. Kế toán giá vốn sản phẩm tiêu thụ 9
2. Cách tính trị giá vốn tại công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao 9
3. Chứng từ kế toán sử dụng: 9
4.Tài khoản kế toán sử dụng 10
4.1. TK 156 “ hàng hoá”. 10
4.2. TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 10
4.3.TK 521 “Chiết khấu thương mại”. 10
4.4.TK 532 “giảm giá hàng bán”. 10
4.5.TK 632 “Giá vốn hàng bán”. 10
4.6. TK 641 “Chi phí bán hàng”. 11
4.7. TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”. 11
4.8. TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 11
5.Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và tieu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao. 11
PHẦN III - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HƠN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CAO
I. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT CAO 23
1. Những ưu điểm đạt được. 23
2. Những nhược điểm cần khắc phục 23
II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊT BỊ KỸ THUẬT CAO 24
KẾT LUẬN 25


Xem Thêm: Kế Toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sẽ giúp ích cho bạn.