Thực trạng & 1 số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT (VAT)

LỜI NÓI ĐẦU
Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước. Thuế GTGT đựoc quốc hội thông qua ngày 10-05-1997 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999 thay cho luật thuế doanh thu. Nhằm thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân. Sau nhiều năm thực hiên luật thuế GTGT. Chúng ta dẫ thu được những kết quả quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Và đã hạn chế được những nhược điểm của thuế doanh thu .
Kế toán thuế GTGT là một phần hành kế toán quan trọng trong công tác kế toán của mỗi Doanh nghiệp .
Trong thời kì đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá . Nền kinh tế dất nước có nhiều bước phát triển vượt bậc. Nhiều nội dung của luật thuế GTGT cũng như các chuẩn mực, qui định kế toán cũ đã không cồn phù hợp với điều kiện hiên nay của đất nước. Vi vậy luât thuế GTGT và các chuẩn mực kế toán không ghừng đựoc bổ sung và sửa đổi dể phù hợp với nền kinh tế hiện tại của đất nước để ngày càng hoàn thiện hơn
Bài viết gồm hai chương
Chương 1: Những lí luận cơ bản về thuế GTGT
Chương 2: Thực trạng và một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT


Xem Thêm: Thực trạng & 1 số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT (VAT)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng & 1 số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT (VAT) sẽ giúp ích cho bạn.