Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
1.1 Những vấn đề chung về thuế GTGT 2
1.1.1 Khái niệm,lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT 2
1.1.2 Vai trò và đặc điểm của thuế GTGT: 4
1.1.3. Căn cứ tính thuế. 7
1.1.4. Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế GTGT. 7
1.1.5 Phương pháp tính thuế 8
1.1.6. Những điều kiện để áp dụng thuế GTGT. 8
1.1.7. Kinh nghiệm của một số nước trong việc áp dụng thuế GTGT. 10
1.2. Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp. 13
1.2.1. ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT 13
1.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 13
1.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 14
1.2.4. kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ 15
1.2.5. Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp. 24
PHẦN II : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GTGT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.
2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thuế GTGT và kế toán thuế GTGT. 26
1-/ Về đối tượng chịu thuế GTGT: 26
2-/ Về thuế suất thuế GTGT: 26
3-/ Về phương pháp tính thuế GTGT: 27
4-/ Về phương pháp kế toán thuế GTGT: 28
5-/ Hoàn thuế GTGT: 30
2.2. Đánh giá kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp. 30
2.3. Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp. 38
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.