Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
I-/ Thực trạng của hệ thống thuế nước ta: 2
1-/ Vai trò của thuế và thực trạng hệ thống thuế nước ta: 2
a-/ Thuế và vai trò của thuế: 2
b-/ Thực trạng của hệ thống thuế nước ta: 2
2-/ Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam: 4
II-/ Một số nội dung cơ bản của thuế GTGT: 5
1-/ Quá trình ra đời và phát triển của thuế GTGT trên thế giới: 5
2-/ Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế: 6
3-/ Căn cứ tính thuế GTGT: 6
a-/ Giá tính thuế: 6
b-/ Thuế suất: 6
4-/ Hoàn thuế GTGT: 7

PHẦN II MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
I-/ Phương pháp tính thuế GTGT: 8
1-/ Phương pháp tính thuế GTGT: 8
2-/ Chứng từ kế toán: 9
II-/ Hạch toán thuế giá trị gia tăng ở các doanh nghiệp: 10
1-/ Tài khoản sử dụng: 10
2-/ Nguyên tắc hạch toán TK 133: 10
3-/ Nguyên tắc hạch toán giá trị vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ mua vào: 12
4-/ Phương pháp hạch toán: 12
1-/ Tài khoản sử dụng: 16
2-/ Phương pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp: 17
3-/ Phương pháp hạch toán: 17
III-/ Một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT: 19
1-/ Về đối tượng chịu thuế GTGT: 19
2-/ Về thuế suất thuế GTGT: 19
3-/ Về phương pháp tính thuế GTGT: 20
3-/ Về phương pháp hạch toán thuế GTGT: 21
4-/ Hoàn thuế GTGT: 22


Xem Thêm: Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.