Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các
doanh nghiệp xây lắp

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I-/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến
hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm. 2
II-/ Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm. 3
1-/ CPSX sản phẩm xây lắp: 3
2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp 5
III-/ Hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm. 6
1-/ Kế toán CPSX xây lắp trong các Doanh nghiệp kế toán
hay tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 6
2-/ Kế toán CPSX xây lắp và tính giá thành sản phẩm
theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 12
V-/ Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp. 14
1-/ Hợp đồng khoán gọn: 14
2-/ Kế toán tại đơn vị giao khoán 15
PHẦN II - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I-/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại các Doanh nghiệp xây lắp 16
2-/ Những tồn tại trong công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 17
3-/ Nguyên nhân 18
II-/ Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các Doanh nghiệp xây lắp
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.