Thực trạng & giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX & tính GTSP với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp VN

Lời mở đầu
Nội dung của đề án
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí và tính gía thành sản phẩm trong hệ thống quản trị doanh nghiệp
I. Bản chất, nội dung của chi phí
1. Khái niệm chi phí
2. Phân loại chi phí
3. Phương pháp tập hợp chi phí
4. Xác định chi phí trung tâm
II. Bản chất, nội dung của giá thành sản phẩm
1. Khái niệm gía thành sản phẩm
2. Phân loại giá thành sản phẩm
3. Các chức năng cơ bản của giá thành sản phẩm
III Hạch toán chi phí sản xuất và các phương pháp xác định chi phí
1. Hạch toán chi phí sản xuất
2. Các phương pháp xác định chi phí sản xuất
IV Đối tượng và các phương pháp tính gía thành sản phẩm
1. Đối tượng và kì tính giá thành sản phẩm
2. Các phương pháp tính gía thành sản phẩm
V. Thống kê chứng từ và sổ sách sử dụng để cung cấp thông tin cho nhà quản lý
VI. Một số kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm ở một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới
1. Kế toán quản trị chi phí, giá thành Cộng hoà Pháp
2. Kế toán quản trị chi phí-giá thành Mỹ.
3. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở 1 số nước ở châu Á
PHẦN HAI: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam
I. Khái quát hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam
II. Thực trạng kế toán quản trị chi phí giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay:
III. Những biện pháp hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp Việt Nam
1. Xác định trung tâm chi phí từ đó hoàn thiện việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
2. Hoàn thiện việc phân loại CPSX cho kế toán quản trị doanh nghiệp.
3. Hoàn thiện việc phân loại giá thành theo mục đích của KTQT
4. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán
5. Về hệ thống tài khoản để phục vụ cho công tác kế toán chi phí.
6. Cải tiến và hoàn thiện phương pháp xác định và phân bổ chi phí.
7. Hoàn thiện việc đánh gía sản phẩm dở dang cuối kì.
IV. Kinh nghiệm rút ra được từ nghiên cứu về hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của các quốc gia trong khu vực và thế giới
Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng & giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng & giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm với hệ thống chỉ tiêu quản sẽ giúp ích cho bạn.