Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty
Sơn Tổng hợp Hà nội

MỤC LỤC
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường.
1.1 .Ý nghĩa công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường
1.2 Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3 .Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2. Chi phí sản xuất và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
2.1 .Khái niệm chi phí sản xuất.
2.2 .Phân loại chi phí sản xuất
2.3 .Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
3. Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành
3.1 .Khái niệm giá thành sản phẩm
3.2 .Bản chất chức năng giá thành
3.3 .Các loại giá thành
3.4 .Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành
3.5 .Các phương pháp tính giá thành
3.5.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp
3.5.2 Phương pháp tính giá thành hệ số
3.5.3 Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí
3.5.4 Phương pháp tính giá thành tỷ lệ
3.5.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
3.6.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
4. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.
4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
4.1.1 Khái niệm và tài khoản
4.1.2 Hạch toán các nghiệp vụ
4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4.3 Kế toán chi phí trả trước
4.4 Kế toán chi phí phải trả
4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
4.5.1Khái niệm và tài khoản
4.5.2 Hạch toán các nghiệp vụ
4.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
5.1.1 Tài khoản sử dụng
5.1.2 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ
5.2 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
5.3 Chi phí sản xuất chung
6. Phương pháp tính giá trong một số doanh nghiệp.
7. Sổ sách kế toán sử dụng
7.1 Hình thức nhật ký sổ cái
7.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký sổ cái
7.1.2 Hình thức kế toán nhật ký sổ cái gồm có các loại sổ kế toán
7.1.3 Trình tự ghi sổ kế toán hình thức nhật ký sổ cái
7.2 Hình thức sổ nhật ký chung
7.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung
7.2.2 Các loại sổ kế toán chủ yếu
7.2.3 Nội dung kết cấu và phương pháp ghi sổ Nhật ký chung
7.2.4 Kết cấu và phương pháp ghi
7.3 Hình thức chứng từ ghi sổ
7.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
7.3.2 Hình thức kế toán, chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán
7.3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
7.4 Hình thức nhật ký chứng từ
7.4.1 Nguyên tắc cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chứng từ
7.4.2 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ gồm có các loại sổ kế toán
7.4.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chứng từ
Phần II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
1. Đặc điểm chung của Công ty Sơn Tổng hợp Hà nội
1.1.Quá trình hình thành và phát triển
1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất và hệ thống sản xuất
1.3.1 Hệ thống sản xuất
1.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sơn
1.4.Đặc điểm công tác hạch toán kế toán
1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ
2. Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
ở Công ty sơn Tổng hợp Hà nội
2.1 .Đặc điểm chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất
2.2 . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.3 . Trình tự hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty sơn Tổng hợp Hà nội
2.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang
3. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty sơn Tổng hợp Hà nội
3.1 Đối tượng tính giá thành
3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
Phần III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
1. Những ưu điểm và tồn tại.
2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sơn Tổng hợp Hà Nội


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sơn Tổng hợp Hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sơn Tổng hợp Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.