Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1

MỤC LỤC
Lời nói đầu
NỘI DUNG
PHẦN I- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP SỐ 1
1.1 Những đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương và các khoản tricht theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1. 3
1.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1. 3
1.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1: 4
1.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 8
1.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 13
1.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 19
1.2.1 Đối tượng và nội dung hạch toán: 19
1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 20
1.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22
1.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương : 32
PHẦN 2: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP SỐ 1
2.1. Đánh giá công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 38
2.1.1. Những ưu điểm: 38
2.1.2. Những hạn chế còn tồn tại: 41
2.2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 43
2.2.1. Về công tác kế toán: 43
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp : 44
2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ 45
2.2.4. Tính giá thành sản phẩm: 45
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 sẽ giúp ích cho bạn.