Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xuất nhập khẩu xây dựng

MỤC LỤC
Chương 1:
Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu
1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu
1.2 Đặc điểm kinh doanh xây dựng có ảnh hưởng tới hạch toán nguyên vật liệu tai các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dưng
1.3 Phân loại nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp
1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu
1.3.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu
1.4 Nguyên tắc đánh giá và phương pháp tính giá nguyên vật liệu
1.4.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu
1.4.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu
1.5 Nội dung kế toán nguyên vật liệu.
1.5.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu.
1.5.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.5.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên ( KKTX )
1.5.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK
1.6 Hình thức sổ kế toán.
1.6.1 Sổ kế toán chi tiết
1.6.2 Sổ kế toán tổng hợp
1.7 Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty.
Chương 2:
Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xuất nhập khẩu xây dựng
2.1 Tình hình và đặc điểm chung của công ty xuất nhập khẩu xay dựng
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.2 Đặc điểm qui trình sản xuất thi công công trình của xí nghiệp.
2.1.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán.
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty
2.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xuất nhập khẩu xây dựng
2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ở công ty xuất nhập khẩu xây dựng
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty
2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu công ty.
2.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty
2.2.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng
2.2.4.2. Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu.
2.2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty xuất nhập khẩu xây dựng
2.2.5.Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty.
2.2.5.1 Tài khoản kế toán sử dụng
2.2.5.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
2.2.5.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu.
2.2.6. Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty.
Chương 3:
Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xuất nhập khẩu xây dựng
3.1 Những ưu điểm và nhược điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xuất nhập khẩu xây dựng
3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xuất nhâpj khẩu XD


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xuất nhập khẩu xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty xuất nhập khẩu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.