Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Tổng công ty rau quả
Việt Nam

MỤC LỤC
Lời nói đầu.
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU.
I. Đặc điểm chung của hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 1
1. Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế 1
2. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu. 1
3. Đặc điểm hàng hoá xuất khẩu. 2
4. Các hình thức xuất khẩu 3
5. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu trong xuất khẩu 3
6. Điều khoản về giá của hợp đồng xuất khẩu 4
II. Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 5
1. Chứng từ kế toán sử dụng. 5
2. Tài khoản kế toán sử dụng 6
3. Trình tự kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá . 6
3.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp 6
3. 2. Kế toán xuất khẩu tại đơn vị nhận uỷ thác 7
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM
I. Giới thiệu chung về Tổng công ty. 10
1. Qúa trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. 10
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 11
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh 13
4. Tình hình kinh doanh xuất khẩu tại Tổng công ty. 15
5.Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Tổng công ty. 15
6. Một số đặc điểm của công tác tổ chức kế toán tại Tổng công ty 15
7. Kết quả hoạt động kinh daonh của Tổng công ty trong những năm qua 17
II. Thực trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Tổng Công ty rau quả Việt nam. 19
1.Chứng từ sử dụng 19
2. Tài khoản sử dụng. 20
3. Trình tự hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá. 20
3.1. Xuất khẩu trực tiếp 20
3.2. Xuất khẩu uỷ thác 24
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM.
I - Đánh giá chung về công tác xuất khẩu hàng hoá . 27
1 - Những ưu điểm. 27
2- Những nhược điểm. 28
II - Các kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Tổng Công ty rau quả Việt nam.
Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Tổng công ty rau quả Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá tại Tổng công ty rau quả Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.