Hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in Lao động xã hội

MỞ ĐẦU

PHẦN I:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN NVL TRONG DNSX
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVLTRONG DNSX
1. Phân loạivà đặc điểm NVL
2. Phân loại NVL
3. Đánh giá NVL
II. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL
1. phương pháp ghi thẻ song song
2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chyển
3. Phương pháp ghi sổ có dư
III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ chủ yếu
IV. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN NVL THEO PHƯƠNG PHÁP
KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán
PHẦN II:
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN NVL
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH.
Tại kho
Tại phòng kế toán
IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH.
1. Phân loại NVL và tài khoản hạch toán
2. Tính giá NVL
PHẦN III
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH
I. ĐÁNH GIÁ, KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH.
1.Ưu điểm
2. Nhược điểm
3. Định hướng phát triển của xí nghiệp in LĐ - XH
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
NVL TẠI XÍ NGHIỆP IN LĐ - XH.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in Lao động xã hội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in Lao động xã hội sẽ giúp ích cho bạn.