Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH KINH DOANH XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CễNG TÁC KẾ TOÁN
1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG, PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp
1.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp
1.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (theo nội dung kinh tế)
1.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí.
1.2.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất xây lắp với khối lượng của doanh nghiệp sản xuất xây lắp.
1.2.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.
1.2.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
1.2.4.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.
a. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
b. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
c. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
d. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
e. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.3. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3.2.1. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành:
1.3.2.2. Căn cứ vào phạm vi tính giá thành
1.3.3. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC
2.1.1. Quỏ trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Kinh Bắc.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
2.2.1. Hỡnh thức tổ chức bộ máy kế toán
2.2.2. Hỡnh thức ghi sổ kế toán
2.2.3. Một số chớnh sỏch của cụng ty
2.3.: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC
2.3.1. Chi phí sản xuất và phõn loại CPSX tại cụng ty
2.3.2. Đối tượng, phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
2.3.2.1: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty.
2.3.2.2: Đối tượng tính giá thành
2.3.3. Phương phỏp kế toán tập hợp CPSX tại công ty cổ phần Kinh Bắc
2.3.3.1: Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty
2.3.4. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kinh Bắc
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC
3.1. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những mặt hạn chế
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
3.2.1. Về kế toán nguyên vật liệu
3.2.2. Về công tác phân loại và tập hợp CPSX
3.2.3. Về khoản thiệt hại phá đi làm lại:.
3.2.4. Phiếu xuất
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc sẽ giúp ích cho bạn.