Hoàn thiện công tác kế toán nhập xuất NVL tại công ty xây dựng Sông Đà II

* Lời nói đầu
* Phần I: Những lý luận chung về công tác kế toán nhập, xuất NVL
I/ Sự cần thiết nghiên cứu công tác kế toán nhập, xuất vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất
II/ Nội dung công tác kế toán nhập, xuất NVL
1/Phân loại và đánh giá vật liệu trong doanh nghiệp sản ất 2/Tổ chức chứng từ và kế toán chi tiết vật liệu
3/ Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên
4/Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ
* PhầnII: Thực tiễn công tác kế toán nhập, xuất NVLtại công ty xây dựng Sông đà II
1/Khái quát về công ty
2/ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
3/ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
4/Đặc điểm sản xuất kinh doanh
* Phần III: Một số nhận xét và giải pháp hoàn thiện
* Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà II
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà II sẽ giúp ích cho bạn.