Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm

Lời nói đầu
Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện hiện nay
I). Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện hiện nay
1.Đặc điểm của nền kinh tế thi trường có ảnh hưởng đến công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
2.Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
II).Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1. Chi phí sản xuất
2. Giá thành
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Phần thứ hai : Tình hình thực tế và một số ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp chế biến Thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà nội
I).Tình hình thực tế:
A. Đặc điểm chung của Xí nghiệp.
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp
2. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán xí nghiệp áp dụng
B. Tình hình thực tế
1.Công tác tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp
1.1.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.Kế toán chi phí khấu hao tài sản cố định
2. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm
2.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm
II). Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
1.Về phương pháp hạch toán vật liệu chính nhập lại kho sau tái chế
2.Về đơn giá xuất nguyên vật liệu trực tiếp
Kết luận


Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.