Kế toán NVL & CCDC tại C.ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 04
CHƯƠNG I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 06
1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06
1.1.1. Khái niệm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06
1.1.2 Đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06
1.1.3 Vai trò của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 06
1.2 Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 07
1.2.1 Phân loai nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 07
1.2.2 Sổ danh điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 09
1.2.3 Đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 10
1.3 - Nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 14
1.4 - Thủ tục quản lý nhập - xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 15
1.4.1 Thủ tục quản lý nhập - xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 15
1.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 16
1.4.3 Các chứng từ kế toán liên quan 17
1.5 - Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 18
1.5.1 Phương pháp thẻ song song 18 1.5.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển 21
1.5.3. Phương pháp sổ số dư 24
1.6 - Yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 26
1.7 - Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 27
1.7.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng 27
1.7.2 Phương pháp kế toán tổng hợp các trường hợp tăng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 29
1.7.3 Phương pháp kế toán giảm nguyên liệu vật liệu 34
1.7.4 Kế toán và các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 34
CHƯƠNG II - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CTY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC HÀ NỘI 38
2.1 - Đặc điểm chung của công ty 38
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38
2.1.2 Quy trình sản xuất công nghệ 39
2.1.3 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và bộ máy kế toán tại công ty 40
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 41
2.2 - Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ ở công ty Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội 46
2.2.1 Thực tế công tác phân loại nguyên liệu vật liệu tại công ty TNHH
Công Nghệ Tin Học Hà Nội 46
2.2.2 Thủ tục nhập xuất nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 48
2.2.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội 58
2.3 - Kế toán tổng hợp nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 65
2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng trong công ty 65
2.3.2 Kế toán tổng hợp nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ 66
CHƯƠNG III - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY 78
3.1 - Nhận xét và đánh giá chung về công ty kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH công nghệ tin học hà nội 78
3.1.1Ưu điểm 78
3.1.2 Nhược điểm 79
3.2 - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Tin học Hà Nội 80
KẾT LUẬN 83


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu & CCDC tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu & CCDC tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.