Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Mở đầu
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
I. Khái niệm chi phí nhân công trực tiếp 3
1. Khái niệm 3
2. Nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3
II. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 4
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 4
2. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 5
Chương 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi.
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi. 8
1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 8
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 9
2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất 9
2.2. Quy trình công nghệ sản xuất 10
3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 11
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 12
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 12
4.2. Hình thức kế toán - Hệ thống sổ kế toán: 13
4.2.1. Hình thức kế toán. 13
4.2.2. Hệ thống sổ kế toán. 15
II. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi. 16
1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 16
2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 17
Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi. 21
I. Nhận xét chung về công tác kế toán 21
II. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 22
Kết luận 25
Tài liệu tham khảo 26


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp sẽ giúp ích cho bạn.